Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

31.8.2018

Yleistä 

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi? 

kannatamme esitystä osittain 

Mikä on näkemyksenne esityksen tavoitteista? 

Tavoitteet ympäristöministeriön vahvistamis- ja muutoksenhakumenettelystä luopumisesta ovat perustellut. Hallintoa on syytä keventää ja muutos on linjassa sen kanssa, että muistakin vastaavista menettelyistä on luovuttu.  

Valituslupa myös vastaa jo muuttunutta lainsäädäntöä. Rakennussuojelupäätöksestä poikkeamisen mahdollisuus on myös tervetullut uudistus, joka joustavoittaa käytännön toimintaa ja rakennusperintökohteiden suojelua, kehittämistä ja säilymistä.  

Mikä on näkemyksenne ehdotettujen lainsäädäntömuutosten arvioiduista vaikutuksista? 

Muutoksen vaikutukset ovat todennäköisesti positiivisia. Asioiden nopeampi käsittely ja sujuvuus ovat toivottavia uudistuksia. Luonnollisesti resursseista tulee kuitenkin huolehtia ja varmistaa, että paras osaaminen on myös käytettävissä oikeassa paikassa. Eli osaaminen tulee turvata Luovassa siten, että eri lausunnonantajien näkökulmat voidaan tasapuolisesti huomioida puolueettomassa viranomaisessa hyvän asiantuntemuksen turvin.  

Ehdotukset 

Miten arvioitte ehdotusta siitä, että ympäristöministeriö ei jatkossa vahvistaisi rakennussuojelupäätöksiä? (9 §) 

Kannatamme.  

Miten arvioitte, että ehdotettu poikkeaminen rakennussuojelupäätöksestä toimisi käytännössä? (10 a ja 10 b §) 

Mikäli focus pysyy alueen asianmukaisessa kehittämisessä ja käytettävyyden tukemisessa, hyvän ympäristön kehittämisessä ja esimerkiksi yrittäjyyteen kannustamisessa, poikkeamismenettely on hyvin tervetullut. Tämä tietenkin edellyttää, että lupamääräykset eivät ole liian raskaita tai käytännössä vesitä hankkeita. Poikkeamispäätöksen ehtojen rikkominen kytkeminen rakennussuojelurikkomukseen tuntuu melko radikaalilta. Usein lupaehdot saattavat myös olla suositusluonteisia (pyritään välttämään) tai ne saattavat kytkeytyä myös ihmistoiminnalta riippumattomiin asioihin (säilytetään), jolloin lupaehdon rikkominen saattaa olla hyvin epäselvää ja tulkinnat hankalia. Tätä voisi perusteluissa avata hieman tarkemmin. Mikä on tahallisuuden ja tahattomuuden suhde rakennussuojelurikkomuksiin? 

Mitä mieltä olette ehdotetusta poikkeamisen edellytyksestä eli erityisen painava rakennusperinnön säilyttämistä edistävä syy? (10 a §) 

Erityisen painava syy saattaa olla ylimitoitettu tämän uuden työkalun sovellettavuuden kannalta. Poikkeamisen edellytys on kuitenkin, että syy on rakennusperinnön suojelua edistävä. Tilanne vaatisi erityisen painavaa syytä, jos poikkeamista haettaisiin sellaiseen syyhyn, joka edistää muita tavoitteita kuin rakennusperinnön suojelua. Itseasiassa poikkeamisen edellytyksiä voisi jopa laajentaa.  

Miten arvioitte ehdotusta siitä, että Valtion lupa- ja valvontavirasto edustaisi valtiota rakennusperintölain mukaisissa korvausasioissa? (13 §) 

Miten arvioitte ehdotusta siitä, että Valtion lupa- ja valvontaviraston rakennussuojelupäätöksistä valitettaisiin alueelliseen hallinto-oikeuteen? (21 §)  

Kannatetaan. 

Pidättekö muutoksenhakuun oikeutettujen tahojen piiriä oikeana? (21 §) 

Mikä ero on vastapäisellä ja viereisellä kiinteistöllä? Mistäpäin tätä arviota tehdään? Viittaus MRL:n mukaisen säädöksen samansisältöisyyteen on perusteltu, mutta tämä on semantiikkaa.  

Miten arvioitte ehdotusta siitä, että valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen rakennusperintölain mukaisissa asioissa edellyttäisi valituslupaa? (21 §) 

Kannatetaan. 

Mahdolliset muita muutoksia koskevat huomionne 

Ympäristöministeriössä on juuri valmisteltu lainsäädäntömuutoksia koskien sähköisiä menettelyitä. Miksi uudistusta ei ole tuotu tähän lakiluonnokseen? Poikkeamisluvan hakeminen kirjallisesti ei tunnu modernilta lainsäädännöltä. 

Muut  

Mahdolliset muut hallituksen esitysluonnosta koskevat huomionne 

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.

Kristeri Leena
lakimies