null Lausunto asiasta: HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto asiasta: HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

5.11.2020

Eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnalle hallituksen esityksestä laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta.

MTK pitää valitettavana, että hallitus on esityksessään rajannut hankintatuen valmistelun raskaan liikenteen osalta kohdistumaan pelkästään kuorma-autoihin. Kansallisen biokaasuohjelman hengen mukaisesti hankintatuen olisi voinut ulottaa koskemaan myös traktoreja, koska niitä käsiteltiin kansallisessa biokaasuohjelmassa yhdessä muiden raskaiden ajoneuvojen kanssa. Nyt tehty rajaus on teennäinen ja asettaa yrittäjät eriarvoiseen asemaan hankintapäätöksiä tehdessään sen mukaan mitä kalustoa he käyttävät. Tämä ei ole omiaan edistämään ilmastotavoitteiden saavuttamista kilpailuneutraalisti.

Hankintatuella saavutettavien päästövähennysten kannalta MTK haluaa tuoda esiin, että kaasukäyttöisiä traktoreja hankkisivat käytännössä ainoastaan ne yrittäjät, joilla on hyvät biokaasun tankkausmahdollisuudet välittömässä toimintaympäristössään. Näin ollen traktoreiden osalta uhka maakaasun tankkaamisesta biokaasun sijasta on selvästi pienempi, kuin pidemmällä toimintasäteellä toimivilla ajoneuvoilla. MTK pitää hallituksen esityksen lausuntopalautteessa esiintynyttä väitettä, että tuella saavutettaisiin suurempi ympäristöhyöty, kun kohdistaminen toteutetaan niin etteivät traktorit ole tukitoimessa mukana, yksiselitteisesti perusteettomana. Ympäristöhyötyjen näkökulmasta asiaa ei ole selvitetty hallituksen esitystä valmisteltaessa. MTK huomauttaa, ettei olemassa oleva lainsäädäntö sisällä mitään suoraa kannustetta traktoreiden siirtymiseksi polttoöljystä uusiutuviin käyttövoimiin kuten biokaasuun.

MTK esittää, että ajoneuvon määritelmä hallituksen esityksessä muutettaisiin koskemaan myös muut raskaat ajoneuvot kuin kuorma-autot. Hankintatuen ulottaminen ainakin traktoreihin olisi perusteltua.

MTK huomioi että esitetyt määrärahat hankintatukiin ovat hyvin rajalliset. Määrärahojen rajallisuus näkyy väistämättä myös tukitoimilla saavutettavissa ympäristöhyödyissä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207