null Helmi-elinympäristöohjelma lausunnolla

Artikkeli – Metsäpolitiikka

Helmi-elinympäristöohjelma lausunnolla

29.4.2021

Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu Helmi -elinympäristöohjelma on lausuntokierroksella. Helmi on vuosien 2021-2030 monimuotoisuusohjelma, jossa kaikki toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Käytännössä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn toimenpiteet laajennetaan metsistä muihinkin elinympäristöihin.

Suojelusopimuksista maksetaan maanomistajille korvaus ja ennallistamisen sekä muun luonnonhoidon kustannukset korvataan. Nämä lähtökohdat tekevät ohjelmasta pääosin oikein kannatettavan. Helmi-ohjelman toimenpiteet koskettavat kaikkia maanomistajaryhmiä koko maassa. Maanomistajat voivat tehdä sopimuksia ELY- ja metsäkeskuksen kanssa jo nyt.

Helmin toimenpiteet on jaoteltu kuuteen elinympäristöön: soiden suojelu, soiden ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostus ja uusien perustaminen, perinnebiotooppien hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito ja vesi- ja rantaluonnon kunnostus.

Soidensuojelun tavoite on 60 000 ha. Suojelusopimusten tekeminen aloitetaan Soidensuojelun täydennysehdotuskohteilta (SSTE). Kohteet löytyvät esimerkiksi Metsäkeskuksen paikkatietoaineistosta. Esimerkiksi suojelualueiden viereisiä soita tavoitellaan ennallistettavaksi myös n. 60 000 ha.

METSO-ohjelman jatko valmisteltiin Helmi-ohjelman metsäosiossa. Valmistelun myötä METSO-ohjelmaa ei pääty 2025, vaan se jatkaa itsenäisenä ohjelmana Helmi-ohjelman rinnalla vuodet 2026-2030. Pysyvän suojelun tavoite on 40 000 ha, määräaikaisen 20 000 ha ja lisäksi tavoitellaan 2000 ha luonnonhoitohankkeita. Yksityismaille ei tule uusia metsätavoitteita tai toimenpiteitä vuosille 2021-2025, vaan luonnonhoitoa lisätään vain olemassa olevilla suojelualueilla ja valtion mailla.

Lintuvesiä ja -kosteikkoja tavoitellaan perustettavaksi ja kunnostettavaksi satoja kappaleita eri kokoluokissa. Perinnebiotooppien hoidon tavoite on 52 000 ha. Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden luomia, kaikkein uhanalaisimpia elinympäristöjä. Kohteet halutaan pysyvän hoidon piiriin.

Pienvedet ja rantaluonto -elinympäristöt kytkevät muita elinympäristöjä luonnollisesti toisiinsa. Tavoitteena on mm. kunnostaa puroja 600 km ja yli 1000 lähdettä. Rantaluonnon hoitoa tehdään 200 kohteella. Esimerkkinä vieraslaji kurttulehtiruusun poistaminen hiekkarannoilta.

 

Lausuntopyyntö

Luonnos Helmi-ohjelman valtioneuvoston periaatepäätöksestä on lausunnolla Lausuntopalvelu.fi -sivustolla 12.5.2021 saakka. MTK kannustaa maanomistajia, metsänhoitoyhdistyksiä ja tuottajaorganisaatioita lähettämään oman lausunnon ohjelmaluonnoksesta.

MTK painottaa omassa kannanotossaan maanomistajien vapaaehtoisuutta, ja aitoa neuvottelun mahdollisuutta suojelu- ja luonnonhoitotoimista. Maanomistajien tavoitteet tulee näkyä ohjelman toteutuksessa. Maanomistajille maksettavien korvausten perusteet tulisi kuvata ohjelmatekstissä nykyistä selkeämmin: miten esimerkiksi puuttoman suon suojelukorvaus muodostuu.

Ohjelmassa tavoitellaan myös ns. Helmi-alueita. Ne ovat laajoja eri elinympäristöjen kokonaisuuksia. Erityisesti Helmi-alueiden ja soidensuojelun osalta vaaditaan runsaasti maanomistajien laajaa ja läpinäkyvää tiedotusta. Potentiaalisilla tulee olemaan useita maanomistajia.

Soidensuojeluun voi tarjota SSTE-kohteiden lisäksi muitakin arvokkaita soita erityisesti kohteiden kytkeytymiseen. Esimerkiksi näiden kohteiden valmisteluun tarvitaan myös metsäammattilaisten valmistelutyötä. Työstä tulisi maksaa toimijoille korvausta välityssopimusten muodossa.

Muutoin Helmi-ohjelmaa saa ja kannattaa kehua.


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+35840 573 1131

aiheet: helmi-ohjelma