Takaisin HANKI HYVÄÄ! - Kilpailuta suomalainen ruoka julkisiin aterioihin

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

HANKI HYVÄÄ! - Kilpailuta suomalainen ruoka julkisiin aterioihin

28.05.2022

Tervetuloa julkisten hankintojen sivuillemme. Täältä saat lisätietoa julkisista hankinnoista sekä oppaan, joka tarjoaa käytännön esimerkkejä ja vinkkejä julkisten hankintojen toteutukseen.

Julkisissa keittiöissä tarjotaan vuodessa liki 380 miljoonaa ateriaa, ja nämä ateriat kuuluvat lähes jokaisen suomalaisen arkeen koululaisesta palvelukodin asukkaaseen. Kunta- ja maakuntapäättäjällä on siis aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä suomalaiset syövät, ja millä periaatteilla ruokaa lautasille hankitaan. Julkisella ruokapalvelulla on mahtava mahdollisuus edistää suomalaista ja paikallista ruokakulttuuria sekä aluetaloutta, maataloutta ja elintarviketuotantoa!

Lataa sähköinen Hanki hyvää -opasvihkonen tästä (pdf).
Tilaa Hanki hyvää -opasvihkonen tästä.  

Tarjouspyynnöissä kannattaa ottaa huomioon se, että kotimaiset säännökset asettavat monille tuotteille korkeampia vaatimuksia kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Hyvä esimerkki tästä on suomalainen ruuantuotanto, joka on vapaa salmonellasta, sioilla on typistämättömät hännät, kanoilla nokat ja antibiootteja käytetään tuotantoeläinten lääkinnässä vain sairauksiin toisin kuin yleisesti Keski-Euroopassa. Myös torjunta- ja kasvinsuojeluaineita käytetään Suomessa kansainvälisesti vertaillen erittäin vähän ja tarpeeseen perustuen. 

Kotimaisen ruuan lisäämiseksi ruokapalveluissa tarvitaan kaikenkokoisia yrityksiä ja tuottajia, myös tukkutoimijoita. Laajoille kokonaisuuksille on harvoja tarjoajia. EU-hankintadirektiivin mukaan on suotavaa jakaa kilpailutus osiin. Jos jakamista ei tehdä, se pitää pystyä perustelemaan. Kaikkia elintarvikeryhmiä ei tarvitse kilpailuttaa yhtä aikaa, vaan esimerkiksi tänä vuonna kilpailutetaan leivät ja seuraavana lihatuotteet.

1. KOTIMAINEN RUOKA JA SEN KÄYTTÖ KANNATTAA KIRJATA HANKINTAOHJEESEEN JA RUOKAPALVELUJEN TOIMINTASUUNNITELMAAN.
Päivittäkää hankintaohjeistushankin tastrategian mukaisesti. Kirjatkaa siihen hankinnoissa huomioonotettavat koti maisen ruoan käyttöön liittyvät tavoit teet. Esimerkiksi: ”Elintarvikehankinnois sa suosimme lähiruokaa ja kotimaisia tuotteita. Vihannekset, kasvikset, leipä, peruna, viljatuotteet sekä liha ja lihaja losteet, maito ja maitotuotteet sekä kananmunat ovat kotimaisia.” 
2. KOTIMAINEN RUOKA TULEE HUOMIOIDA RUOKALISTASUUNNITTELUSSA.
Ruokalista on avainasemassa – sen suunnittelu ratkaisee, mitä ruokaa tarjotaan ja hankitaan. Suunnitelkaa ruokalistat niin, että ne kannustavat suomalaisen ruuan ja raaka-aineiden käyttöön. Huomioikaa satokausi ja hyödyntäkää rohkeasti paikalliset erikoi suudet ja herkut sekä alueellinen, rikas ruokaperinne! 
3. KOTIMAINEN RUOKA MAHDOLLISTUU HYVÄLLÄ VUOROPUHELULLA JA TIEDOTTAMISELLA.
Ennakoiva vuoropuhelu tilaajan ja tuot tajien välillä antaa hyvää tietoa siitä, mil laista tarjontaa ja laatua on saatavilla. Yhteydenpito tilaajan ja elintarvikealan yritysten, maatalousyrittäjien, järjes töjen sekä muiden toimijoiden kanssa on avainasemassa. Alan toimijoiden kesken voidaan järjestää säännöllisesti vapaamuotoisia tapaamisia. Tiedottakaa hyvin ja ajoissa tulossa olevista kilpailu tuksista, eikä pelkästään HILMA:ssa. 
4. KOTIMAINENRUOKA TOTEUTUU, KUN KILPAILUTUKSESSA OTETAAN KÄYTTÖÖN LAATUKRITEERIT.
ankintaohjeistukseen liittyvät tuoteryh mäkohtaiset yleiset laatukriteerit tulee työstää huolella, kannattaa hyödyntää myös verkostojen osaaminen. Sovittuja laatukriteereitä voidaan käyttää kilpailu tuksissa aina. 5. KOTIMAINEN RUOKA ANSAITSEE SEURANTAA JA KIITOSTA! Luokaa päätöksenteon tueksi luotettava seurantajärjestelmä, jossa esimerkiksi kerran vuodessa valtuusto ja/tai muut luottamuselimet saavat tiedot siitä, mil laista ruokaa on tarjottu. Hyödynnä hyvä työ! Voisiko kotimaisen ja paikallisen ruu an tarjoaminen olla teidän kuntanne tai maakunnan markkinointivaltti ja erikois osaamista, josta tiedotetaan ja kerrotaan iloisesti muillekin?

 

Lataa Hanki Hyvää -sähköinen opas täältä (pdf).

Tilaa Hanki Hyvää -opas täältä (painotuote). 


Heidi Siivonen

ruokamarkkina-asiantuntija, kuluttajatyö

+358 20 413 2925

+358 40 568 8802

Kaija Stormbom

viestinnän asiantuntija

maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys, elintarvikkeet ja suomalainen ruoka

+358 20 413 2385

+358 40 848 9559

aiheet: ruoka, kotimainen ruoka, julkiset ruokapalvelut, kilpailutus, lähiruoka, suomalainen ruoka, suomalainenruoka, ruokapalvelut, ruokaa omasta maasta, hyvää suomesta, tulevaisuudenruoka, tarjouskilpailu