null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä kasvinsuojeluaineista ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettujen lakien muuttamisesta

28.6.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä elintarvikelain muuttamisesta sekä lakien muuttamisesta koskien kasvinsuojeluaineita ja Harmaan talouden selvitysyksikköä. MTK kiittää myös osallistavasta prosessista ja avoimesta tiedottamisesta ministeriön valmistelun aikana.  

MTK haluaa tuoda esiin seuraavaa: 

Hallituksen esityksestä elintarvikelain muuttamiseksi 

Esityksen tavoitteeksi asetettu sääntelyn keventäminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen sekä toimijoilta että viranomaistahoilta toteutuu hyvin ehdotetussa luonnoksessa. Olennaista on, että elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta. Sääntelyn kokoaminen yhteen on tervetullutta, jolloin säädökset ovat toimijoille helpommin ja selkeämmin löydettävissä. Painopisteen siirtyminen tilojen valvonnasta itse toiminnan valvontaan, on MTK:n mielestä oikea suuntaus. Vain näin kuluttajan luottamus elintarvikemarkkinoihin säilytetään.  

Elintarvikevalvonnan osalta MTK haluaa kuitenkin muistuttaa, että tavoitteena tulisi olla yhtenäiset tulkinnat eri alueiden kesken. Toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun tulee olla viranomaisvalvonnan kulmakivi. MTK korostaa, että yhtenäiset tulkinnat tulee varmistaa Ruokaviraston ohjauksella. EU-asetusten päivittämistä ml. termit ja määritelmät osaksi kansallista lainsäädäntöä on kannatettavaa. MTK näkee luontevana, että vientiin liittyvät tehtävät tulevat osaksi Ruokaviraston tehtäviä, jolloin niiden rahoitus ei enää ole riippuvainen projekteista ja hankerahoituksesta. MTK pitää hyvänä myös, että lihantarkastuksen tuominen selkeämmin elintarvikevalvontaan, on elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi olennaista.  

Valmistelun aikana luvattiin huomioida elintarvikeyritysten tarve viranomaisten antamaan ohjaukseen ja neuvontaan. MTK esittää, että tästä tultaisiin pitämään kiinni toimeenpanovaiheessa. 

Toimijoiden luotettavuuden arviointi esitetyllä velvoitteidenhoitoselvityksellä on monimutkainen toimijan oikeusturvaan liittyvä prosessi. Tämä lisää toimijan työtaakkaa väistämättä, vaikka varsinaisen selvityksen tekisikin viranomainen. Toimeenpano vaatii jatkossa tarkempaa selvitystä ja yhteistyötä elinkeinon kanssa. On huomioitava, että elinkeinovapaus edellyttää tarkkarajaisuutta mm. siitä miten määritellään aikaisempi toiminta epäluotettavaksi. 

Kasvinsuojeluaineista annettujen lakien muuttamisesta 

Kasvinsuojeluaineista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä siirretään Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.  

Torjunta-aineiden ja niiden jäämien riskinarviointitehtävien keskittäminen yhteen virastoon helpottaa asiantuntijayhteistyötä ja mahdollisesti tehostaa asiaan liittyviä prosesseja. MTK:lla ei ole huomautettavaa ehdotettuun muutokseen. Tärkeintä on se, että riskinarviointitehtävien henkilöresurssit eivät pienene nykyisestä, vaan säilyvät esityksessä ennallaan. 

 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja                             

Mika Virtanen
asiantuntija


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945