Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019-2020

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019-2020

10.12.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisesta asetusluonnoksesta.

Pyydettynä lausuntona ilmoitamme, että maakuntauudistuksen vuoksi pidämme perusteltuna antaa asetus kaksivuotisena, mutta pidämme esitettyjä suoritteiden hintoja liian korkeina. Perustelumuistiossa ei ole tarkemmin
tuotu esiin laskelmia, joista voisi todeta esitettyjen maksujen  kustannusvastaavuuden, mutta muistiossa todetaan, että vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan eri maksujen kustannusvastaavuus on vaihdellut välillä 3 – 161 %. Asetusluonnoksen mukaisten maksujen ylittäessä kustannusvastaavuuden noinkin selvästi, niitä voinee pitää veronluonteisina.
Pyydämme ministeriötä vielä harkitsemaan sellaisten maksujen, jotka selvästi ylittävät keskimääräisen kustannusvastaavuuden, lainmukaisuutta. Muilta osin toteamme, että asetusluonnos vastannee voimassa olevaa lakia, eikä siihen ole mahdollista nyt vaikuttaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi 
toiminnanjohtaja 

Vesa Malila
lakimies


aiheet: politiikka, talous