Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019-2020

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019-2020

10.5.2019

Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuttavana olevassa asetusluonnoksessa on kyse markkinajärjestelylain (999/2012) nojalla toimeenpantavan koulujakelujärjestelmän soveltamissäännöistä lukuvuonna 2019-2020. Asetuksella säädetään koulumaito-ohjelmassa tukikelpoisista maitotuotteista, tuen kohderyhmästä, tuen määrästä, tukikelpoisista tuotemääristä, tukikaudesta, tuen hakemisesta sekä liitännäistoimenpiteiden rahoituksesta. Asetuksella säädetään niin ikään vastaavista seikoista kouluhedelmätukea koskien.

Maitovaliokunta kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin lausuntonaan seuraavaa.

Koulujakelujärjestelmän tavoitteena on lisätä maataloustuotteiden kulutusta ja lähentää lasten suhdetta maatalouteen. Maitotuotteille ja kasviksille maksettavalla tuella edistetään niin ikään terveellisiä ruokailutottumuksia. Lisäksi Suomessa järjestelmän tavoitteisiin on liitetty luomutuotteiden tunnettuuden ja kysynnän lisääminen.

Suomessa maitotuotteiden kulutus on viime vuosina laskenut. Vuonna 2018 maidon kulutus laski 4,3 prosenttia ja piimän 3,9 prosenttia sekä viilin 5,1 prosenttia ja juustojen 0,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maidon tuotantomäärässä sataprosenttisesti omavaraisessa Suomessa maitotuotteiden kulutuksen kotimaisuusaste on alhainen. Suomalaisten erilaisina maitotuotteina kuluttamasta maidosta vain noin kaksi kolmasosaa on tuotettu
Suomessa. Erityisesti juustoissa ulkolaisten tuotteiden osuus on lähes puolet ja jogurteissa noin 30 prosenttia. Maito on Suomen tärkein maataloustuotannon muoto markkinatuotolla ja jalostuksen bruttoarvolla mitattuna.

Koulumaito-ohjelma tarjoaa tärkeän välineen maidosta ja maitotuotteista viestimiseen.

Asetusluonnoksen tukikelpoisia tuotteita koskevan 1 pykälän mukaan maito ja piimä saavat sisältää rasvaa enintään 0,5 prosenttia. Kuitenkin muut hapanmaitotuotteet saavat saman pykälän mukaan sisältää enintään 1 prosenttia rasvaa. 

Markkinoilla ei ole maitoa tai piimää, joka sisältäisi 0,5 prosenttia rasvaa. Ennen syyslukukautta 2017 voimassa olleet koulumaito-ohjelmaa koskevat säännökset sallivat rasvattoman maidon ohella tuen myöntämisen myös rasvaa enintään 1 prosenttia sisältävälle maidolle.

Maitovaliokunta uudistaa aiemman esityksensä siitä, että valinnan mahdollisuus olisi sallittava ja tuki tulisi ainakin maksaa rasvattomien tuotteiden ohella tarjoiltavien rasvaa 1 prosenttia sisältävien tuotteiden hankintaan.

Esitetyllä muutoksella tuettaisiin ennen muuta kouluruokasuositusten mukaisen täysipainoisen aterian toteutumista ateriakokonaisuuden terveellisyyden siitä käytännössä kärsimättä. Suositusten mukaisen aterian yksi peruselementti on aterialla nautittava lasillinen maitoa tai piimää. Valinnan mahdollisuuden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että maito- tai piimälasillinen jätetään pois aterialta, jolloin huomattava määrä suositusten mukaisesta lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeistä ravintoaineista jää kokonaan saamatta. Tukikelpoisten
tuotteiden valinnassa olisi hyvä myös maidon osalta kiinnittää huomiota lasten makutottumuksiin.

Maitovaliokunta edellyttää, että koulumaitojärjestelmän toimivuutta seurataan tiiviisti ja säädöksiä tarvittaessa muutetaan muun muassa tuotekohtaisten tukitasojen osalta siten, että varojen täysimääräinen ja toimiva käyttö turvataan erityisesti sitä seikkaa silmällä pitäen, että tuen tavoitteena on tuotteiden kulutuksen lisääminen.

Maitovaliokunta on huolestuneena seurannut koulujakelutuella toteutettujen liitännäistoimenpiteiden painotusta. Suomi on päättänyt olla siirtämättä varoja koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmien välillä. Tämä estää koulumaito-ohjelmasta leikattujen varojen käyttämisen kouluhedelmäohjelmasta viestimiseen. Asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota siltä osin kuin varoja käytetään koulujakeluohjelmasta ja sen piirissä olevista maitotuotteista ja kasviksista saman kampanjan puitteissa viestimiseen.

Maitovaliokunta edellyttää, että liitännäistoimenpiteiden osalta huomiota kiinnitetään toteutettavan viestinnän ja muiden toimenpiteiden laadukkuuteen ja virheettömyyteen. Viestinnässä olisi tuotava esiin suomalainen rikas maitotuotevalikoima, erityisesti tunnustetusti terveysvaikutteiset hapanmaitotuotteet sekä kotimaiset juustot.

MTK:n maitovaliokunta

Asko Miettinen
Valiokunnan puheenjohtaja

Tuomo Haikonen
Valiokunnan varapuheenjohtaja