Takaisin Lausunto valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnista

Lausunto

Lausunto valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnista

14.04.2023

Museovirasto

MTK katsoo, että vaikutustenarvioinnissa tulisi ottaa enemmän huomioon inventoinnin mahdolliset vaikutukset maanomistajiin. Inventoinnissa listatut kohteet ovat suurimmalta osin jo tunnettuja sekä muinaismuistolain perusteella suojeltuja, mutta inventoinnissa on myös otettu kantaa näihin kohteisiin suhteessa niiden ympäristöön sekä ympäristön arvoon osana arkeologisen kohteen kokonaisuuden arvoa. Arkeologisen kohteen ympäristön mukaan ottaminen kohteeseen saattaa laajentaa kohteeseen kohdentuvia suojelutarpeita ja siten rajoittaa entisestään maanomistajan toimintamahdollisuuksia omilla maillaan esimerkiksi maa- tai metsätaloudessa. Lisäksi vaikutustenarvioinnissa tulisi huomioida, että ottamalla arkeologisen kohteen mukaan tähän valtakunnallisesti merkittävien kohteiden listaan, tullaan todennäköisesti rajoittamaan maanomistajien toimintamahdollisuuksia arkeologisen kohteen alueella, sillä arvokkaiden kohteiden kajoamiskynnys tulee varmastikin olemaan korkeampi kuin muiden arkeologisten kohteiden. 

MTK:n mielestä on hyvä, että Suomen merkittävät arkeologiset kohteet inventoidaan kansallisesti yhtäläisiällä perusteilla. Lisäksi MTK:n mielestä on hyvä, että nämä merkittävät kohteet huomioidaan kaavoituksessa ja että ne suojellaan tavalla, joka säilyttää ne mahdollisimman hyvässä kunnossa tuleville sukupolville. MTK pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että kaavoituksessa osallistetaan maanomistajat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja että kohteiden suojeluun liittyvissä lupaprosesseissa pyritään löytämään keskustelujen kautta yhteisymmärrys maanomistajien ja viranomaisten välillä. Erityisesti, jos tämän inventoinnin seurauksena maanomistajan toimintamahdollisuuksia rajoitetaan aikaisemmin vallitsevasta tilanteesta, tulee ratkaisuja hakea ensisijaisesti neuvottelemalla maanomistajien kanssa. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Jenni Hunnakko 
Ympäristöjuristi