null Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemarkkinalain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n ja muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi elintarvikemarkkinalain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n ja muuttamisesta

1.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikemarkkinalain muuttamiseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

MTK pitää esitystä hyvänä. Direktiivi epäreiluista kauppatavoista elintarvikeketjussa on yksinkertaistettu hyvällä tavalla tinkimättä heikomman suojasta ja lisäämättä turhaa byrokratia. MTK:n mielestä 2 000 000 liikevaihtorajana on perusteltu ja hyvä. Hallituksen esitykseen on direktiivistä otettu ainoastaan 30 päivän maksuaika. MTK kannatta yksinkertaistamista tässäkin kohdassa. MTK:n näkemyksen mukaan lainsäädännön joustavuus ja mahdollisuus arvonjakoon johtaa siihen, ettei suurempia ongelmia pitäisi syntyä. Ottaen huomioon, että lainsäädäntöä sovellettaisiin uusiin sopimuksiin vasta 1.11.2021 lähtien ja vanhoihin sopimuksiin vasta 1.5.2022, toimijoilla on hyvin aikaa valmistautua uusiin sääntöihin. MTK pitää hyvänä myös sitä, että elintarvikemarkkinavaltuutetun asemaa on vahvistettu.

MTK toivoo, että lainsäädäntö ei jää kuolleeksi kirjaimeksi vaan, että sitä tullaan soveltamaan ja sen avulla kitkemään pois epäreilut kauppatavat elintarvikeketjusta.


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Marica Twerin

lakimies

maatalouslainsäädäntö, valtiontukikysymykset, maatalouteen liittyvät sopimusasiat

+35820 413 2381

+35840 183 9722