Sisältöjulkaisija

angle-left null Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

9.10.2018

Koosteen teksti tulee tähän.

1. Esitysluonnos laiksi Kasvupalveluvirastosta
Kommentit ja huomiot koskien kasvupalveluviraston toimialaa ja tehtäviä (1 - 2 §) sekä pykälien yksityiskohtaisia perusteluja

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. esittää lausuntonaan hallituksen esityksestä
seuraavaa:

MTK:n pitää hyvänä tapaa, jolla kasvupalveluiden ja aluekehittämisjärjestelmän uudistusta on tähän saakka valmistelu. Lisäksi jo eduskuntakäsittelyssä olevien säädösten sisällöt ovat pääsääntöisesti hyviä. MTK pääsääntöisesti toistaa toukokuun lausunnossa esittämänsä näkökulmat. Esitetyn kasvupalveluviraston perustamiseen MTK suhtautuu varauksella. Kasvupalvelujen ja aluekehitysjärjestelmän tulee lähteä uudistuksen hengen mukaisesti maakunnista. Maakuntiin koottu kokonaisuus vahvistaa maakuntien kehittämistä alueiden omista lähtökohdista.

Esitetyn viraston tarve itsenäisenä toimijana ei täysin selviä lakiesityksestä, koska Suomeen ollaan luomassa myös muita organisaatioita, jotka voisivat hoitaa kyseiset tehtävät. Kasvupalvelukokonaisuuden tulee mahdollisimman paljon olla maakuntien vastuulla ja ainoastaan poikkeuksellisia tehtäviä kootusti. Ylimääräisen hallinnon rakentamista tulee välttää, eikä uusien
valtakunnallisten virastojen perustaminen ole maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaista.

MTK:n kiinnittää huomiota siihen, mitä ovat ne valtionpalvelut, joita koskevia neuvontapalveluja virastosta tulisi antaa? Kasvupalvelut ovat tulevien maakuntien vastuulla, eikä niissä olevista kasvupalvelutehtävistä ole tarkoituksenmukaista antaa neuvontaa ulkopuolisesta virastosta. Lisäksi
tiedonhaun ja neuvonnan digitalisoituessa sekä automatisoituessa asiakasneuvonnan tarpeen voidaan ajatella vähentyvän.

Edelliseen lakiesitykseen verrattuna maksatustehtävät on paremmin perusteltu. Maksatusten hoitaminen siirtymävaiheen ratkaisuna, jolla turvataan maksatusten sujuvuus, voi keskitetty toiminta olla perusteltu. Tällöin viraston asemasta esimerkiksi keha-keskuksen määräaikainen jatko voisi olla vaihtoehto.

MTK pitää hyvänä, että Vimanan mahdollisuuksia on esityksessä kuvattu edellistä versiota paremmin. Vimana on kuitenkin erinäisistä syistä poissuljettu, vaikka vaikuttaisi luontevalta käyttää Vimanaa yli eri hallintorajojen. Uuden viraston perusteena ei voi olla se, että muillakin hallinnonaloilla on oma virastonsa. Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksessa tulee pyrkiä
hallinnonalat ylittäviin järjestelmiin. Luonnoksessa kerrotaan, että Vimanan omistuspohja ja valtiovarainministeriön ohjaus ovat tosiseikkoja, jotka eivät mahdollista sitä, että sama toimija hoitaisi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan keskeisten valtion virastojen ja muiden toimijoiden
kuten valtion erityisrahoitusyhtiön, Business Finland Oy; Suomen Teollisuussijoitus Oy:n järjestelmäpalveluja. Mitä nämä tosiseikat käytännössä ovat jäävät kuitenkin epäselviksi. Samaten tulisi tarkastella, onko Vimanan omistusosuuksia muuttamalla mahdollista järjestää tehtävät yhtiön
alle ilman uuden viraston perustamista. Kommentit ja huomiot koskien viraston ohjausta ja toimintaa (3 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia
perusteluja

Kommentit ja huomiot koskien viraston johtoa (4 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiotkoskien ylijohtajan nimittämistä (5 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien johtokuntaa (6 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien asiakasneuvottelukuntaa (7 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien viraston työjärjestystä (8 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskienpäätösten allekirjoittamista (9 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia peruste


Kommentit ja huomiot koskien suoritteiden maksullisuutta (11 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia
perusteluja
-
2. Esitysluonnos laiksi kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Kommentit ja huomiot koskien pykäliä 1 - 3 ja niiden yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän tietoaineistoja ja
käsittelyn rajoittamista (4 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä (5
§) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien velvollisuutta käyttää rekrytoinnin ja työllistymisen
asiakastietojärjestelmää (6 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksia (7
§) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien käyttöoikeuden myöntämistä rekrytoinnin ja työllistymisen
asiakastietojärjestelmään (8 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot käyttöoikeuden sisältöä (9 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien henkilöasiakastietoaineiston käyttötarkoitusta (10 §) ja
henkilöasiakastietoaineiston tietosisältöä (11 §) sekä pykälien yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tietoaineiston
tietosisältöä (12 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien henkilöasiakastietoaineistoon ja työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun tietoaineistoon talletettujen tietojen säilytysaikoja(13 §) sekä pykälän yksityiskohtaisia
perusteluja
Lausuntopalvelu.fi 4/5
-
Kommentit ja huomiot koskien tietojen tallettamista työllistymistä edistävään monialaiseen
yhteispalveluun osallistuvan viranomaisen tietoaineistoon (14 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien työnantajatietoaineiston käyttötarkoitusta ja tietosisältöä (15 §) sekä
pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien palveluntuottajatietoaineiston käyttötarkoitus ja tietosisältö (16 §) sekä
pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän käyttötarkoitusta (17 §)sekä
pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien tietojen tallettamista yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään (18 §)sekä
pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien yritystietopalvelun asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä (19 §)sekä
pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän yritystä koskevat tietoja (20
§)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän luonnollista henkilöä koskevat
tietoja (21 §) sekäpykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään talletettujen tietojen
luovuttamista (22 §) sekäpykälän yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien tietoja maakunnallisista kasvupalveluista(23 §) sekä pykälän
yksityiskohtaisia perusteluja
-
Kommentit ja huomiot koskien tietoja julkisesti rahoitetuista yrityksille tarkoitetuista tuista, rahoituksesta
sekä kehittämis- ja neuvontapalveluista (24 §)sekä pykälän yksityiskohtaisia perusteluja
Lausuntopalvelu.fi 5/5
-
Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle
-
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y

Mäki-Hakola Marko
elinkeinojohtaja