null METSOn jatkoa pohditaan Helmi-ohjelman valmistelun yhteydessä

Artikkeli – Metsäpolitiikka

METSOn jatkoa pohditaan Helmi-ohjelman valmistelun yhteydessä

28.9.2020

Maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma METSO päättyy vuonna 2025. Vapaaehtoisen metsiensuojelun jatkoa pohditaan nyt Helmi-elinympäristöohjelman valmistelun yhteydessä. Molempien ohjelmien kaikki toimet ovat maanomistajille vapaaehtoisia.

Helmi laajentaa vapaaehtoisen luonnonsuojelun toimet muihinkin elinympäristöihin vuosiksi 2021-2030. Soidensuojelun osalta työ alkaa Soidensuojelun täydennysehdotuksessa luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviksi valituista soista. Listalla on 747 suota yhteispinta-alaltaan 117 000 ha. Näistä valtion omistamien soiden suojelu on jo toteutettu. Jäljellä olevat yksityismaiden 80 000 suohehtaaria tullevat olemaan myös Helmi-soidensuojelun määrällinen tavoite. Myös listan ulkopuolisia soita voi tarjota suojeluun, ja niille laaditaan valintakriteerit.

Suomessa on 830 000 ha metsänkasvatukseen liian karuina ojitettuja soita. Nämä suot kannattaa usein jättää omaan rauhaansa ennallistumaan. Helmi-ohjelmassa tavoitellaan enemmän rehevien, luontoarvoiltaan rikkaampien soiden aktiivista ennallistamista. Ennallistamista tehtäisiin sekä suojelualueilla, että suojelualueiden ulkopuolisilla, mutta niitä kuivattavilla soilla. Ennallistamistavoite on jopa 100 000 ha. Ennallistamisen ilmasto- ja vesistövaikutukset vaativat yhä lisätutkimusta.

Lisäksi perinnebiotooppeja, kuten vanhoja metsälaitumia halutaan jatkuvan luonnonhoidon piiriin jopa 60 000 ha. Hoidon määrä kaksinkertaistuisi nykyhetkestä.

Haastavinta Helmen valmistelussa on ollut metsäteeman käsittely. Ympäristöministeriön valmistelussa METSO-ohjelma ollaan nimittäin sulauttamassa osaksi Helmi-ohjelmaa vuoden 2025 jälkeen.

MTK kannattaa METSOn säilymistä itsenäisenä suojeluohjelmana. Ohjelma on laajasti tunnettu ja maanomistajien hyväksymä. Itsenäisellä ohjelmalla säilyisi oma rahoitus, ja tavoitteiden määrittely olisi selkeää. METSO tunnetaan, siinä on toimivat suojeluvaihtoehdot ja esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset osaavat neuvoa maanomistajia kohteista ja sopimuksista. Samalla Maa- ja metsätalousministeriö sekä metsäkeskus osallistuisivat tasapuolisemmin vapaaehtoisen suojelun ja luonnonhoidon toteutukseen.

Helmi-ohjelman valmistelu jatkuu alkuvuoteen 2021. Kokonaisuuden kehittyminen on paljon kiinni metsiensuojelun jatkopäätöksistä.


Markus Nissinen

kenttäpäällikkö/ympäristöasiantuntija

Satakunta, Metso, luonnonhoito ja luonnon monimuotoisuus, kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

+35840 573 1131

aiheet: luonnonsuojelu, metso, helmi