Takaisin Teesi 10. Terästä EU-vaikuttamista – kansallista päätäntävaltaa vahvistettava

Artikkeli – Kansainvälinen toiminta

Teesi 10. Terästä EU-vaikuttamista – kansallista päätäntävaltaa vahvistettava

08.02.2023

Suomen on oltava tehokas EU-vaikuttamisessa jo lainsäädäntöhankkeiden valmisteluvaiheessa. EU:ssa pitää olla yhtenäinen Suomen linja. Hankkeiden käynnistymisvaiheessa Suomen on oltava aktiivinen. Komissiossa ja neuvostossa on löydettävä samanmielisiä liittolaisia.

EU-asioiden kansallisten vaikutusarvioiden laatua on parannettava, erityisesti eri hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi vaatii kehittämistä. Suomen on pyrittävä mahdollisimman laajaan kansalliseen päätös- ja toimeenpanovaltaan kaikissa luonnonvarojen käyttöä koskevissa EU-hankkeissa.

Suomen EU-politiikan kulmakivenä on periaate, jonka mukaan EU:n on oltava iso isoissa asioissa ja pieni pienissä. Eurooppapolitiikkamme on aloitteellista ja vastuullista. Suomi edistää Eurooppaa, joka on nykyistä valmiimpi sopeutumaan kriiseihin ja kestävyyshaasteisiin. Tämä edellyttää, että EU pitää huolta talouden kasvusta ja uudistumisesta siten, että myös syrjäisemmillä alueilla on mahdollisuus hyvään elämään ja kehittyvään yritystoimintaan. Suomen on puolustettava hajautettuja rakenteita erityisesti maatalous- ja maaseutupolitiikassa. Tällä linjalla on myös vahva kokonaisturvallisuutta vahvistava merkitys.

EU-päättäjien tietoisuutta Suomesta ja elinkeinoistamme on vahvistettava. Metsäosaamisemme vieminen EU-päätöksentekoon vaatii oman valtiollisen ohjelman. Suomalaisten rekrytointeja ja urakehitystä EU- instituutioissa on tuettava paljon nykyistä vahvemmin.

#äänimaalle


aiheet: eduskuntavaalit, eduskuntavaalitavoitteet, 2023