Takaisin Tuottajajärjestöt nostivat esiin epäkohtia maakuntakaavassa

Uutinen – Maaseudun edunvalvonta

Tuottajajärjestöt nostivat esiin epäkohtia maakuntakaavassa

23.10.2020

Tuottajajärjestöt MTK-Uusimaa ja SLC Nyland jättivät yhdessä alueen metsänhoitoyhdistysten kanssa valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen Uudenmaan maakuntakaavasta, jonka Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuun lopussa. Uudenmaan maakuntakaava tuo mukanaan erittäin merkittäviä muutoksia maa- ja metsätalousmaan omistajille, mm. laaja-alaisten suojelu-aluemerkintöjen (SL) myötä.

Tuottajajärjestöt ja metsänhoitoyhdistykset toivovat, että valituksella saadaan selvyys siihen, miten omaisuuden suoja toteutuu tällaisessa kaavoituksessa. Käytännöt eri maakunnissa ovat hyvin erilaisia. Asia on merkityksellistä ratkaista juuri nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta ollaan tekemässä.  

Valituksen perusteluissa todetaan, että kaavoitusprosessissa ei ole noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteita vuorovaikutteisesta kaavoitusprosessista eikä riittävistä selvityksistä kaavamerkintöjen tosiasiallisista vaikutuksista maanomistajille ja alueen metsätaloudelle. Erityisesti suojelualueita koskeva kokonaisuus on valmistelun osalta selvästi puutteellinen ja epäselvä, sekä kaavamerkintöjen että oikeusvaikutusten osalta. Selvityksiä, joihin SL-rajaukset perustuvat, ei ollut riittävästi saatavilla vielä ehdotuksen nähtävillä ollessakaan. Maanomistajien kohtelu ei myöskään ole ollut tasapuolista.

Valituksessa on lueteltu useita perustuslain kohtia, joita nyt käytetty kaavalla toteutettava luonnonsuojelu ei täytä. Laissa olevan sääntelyn tulee kaiken kaikkiaan olla siinä määrin täsmällistä, että sääntelyllä annetaan riittävä ennustettavuus viranomaistoimista. Yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista ei voida määrätä yksinomaan kaavoituksella. Perusteet rajoituksille on löydyttävä muusta lainsäädännöstä, jossa myös tarkkarajaisuuden vaatimus ja omaisuudensuojaa ilmentävät korvauskysymykset on ratkaistu perustuslain mukaisesti.Leena Kristeri

johtava juristi, elinvoimajohtajan sijainen

+358 40 507 4088

aiheet: maankäyttö, maankäyttö- ja rakennuslaki, mrl, maakuntakaava