Takaisin Edunvalvonta hyödyttää jäsentä monin tavoin

Artikkeli – Jäsenyys

Edunvalvonta hyödyttää jäsentä monin tavoin

01.09.2023

MTK valvoo sekä maatalousyrittäjien, metsänomistajien ja muiden maaseudun elinkeinonharjoittajien etuja. Teemme sitä paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Jäsen voi vaikuttaa järjestön päätöksentekoon useaa eri kautta ja saa asiantuntijoiltamme apua omaan elinkeinonsa etujen puolustamiseen. Vaikuttamistyömme tehtävä on varmistaa, että jäsentemme ääni kuuluu päätöksentekijöille.  

Markus Eerola, Mikko Tiirola, Juha Marttila esittelevät kokoomuksen Kai Mykkäselle talouskäyriä Säätytalolla 3.5.2023.
Markus Eerola, Mikko Tiirola, Juha Marttila esittelevät kokoomuksen Kai Mykkäselle talouskäyriä Säätytalolla 3.5.2023.

Muistutamme jatkuvasti päätöksentekijöitä siitä, että maaseudun elinkeinojen harjoittajilla on suoja omaisuuteensa, mahdollisuus yrittää ja kehittää toimintaansa sekä hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja kestävällä tavalla. Keskeisimmät edunvalvontamme painopisteet ja linjaukset löytyvät liittokokousasiakirjasta sekä vuosittaisista toimintasuunnitelmista. 

MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla 

Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Paikallisissa edunvalvonta-asioissa jäsen voi ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin edunvalvonta-asioissa. 

Metsänhoitoyhdistys on jäsentensä apuna muun muassa metsänhoidossa ja puukaupan kilpailuttamisessa. MTK:n, eri alueilla toimivat metsänomistajalinjan kenttäpäälliköt toimivat metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien apuna alueellisissa sekä omaan vastuualueeseensa liittyvissä valtakunnallisissa asioissa. 

MTK-liitto valvoo maakuntatasolla 

MTK-liitto vaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Se hoitaa maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä. 

Liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto, metsäkeskus ja ProAgria. Jäsen voi olla yhteydessä liiton luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Hän voi vaikuttaa toimintaan ja päätöksentekoon tuomalla esiin omat huolensa ja näkemyksensä. 

Keskusliitto valvoo valtakunnan ja EU-tasolla 

Keskusliitto vastaa valtakunnallisesta sekä EU-tason ja globaalista edunvalvonnasta. Edunvalvonta koskee mm. maatalous-, metsä-, yrittäjyys-, ympäristö-, maaseutu- ja elinkeinopolitiikkaa. Etuja ajetaan myös vero- sekä sosiaaliturva- ja eläkeasioissa. Jäsenistön oikeusturva ja omistusoikeudet ovat olennainen osa edunvalvontaa.

Kotimaassa MTK on mukana asiantuntijaroolissa ja tiiviillä tavalla mukana monien yhteiskunnan kannalta tärkeiden strategioiden ja lakihankkeiden valmistelussa. Keskeistä on myös varmistaa maatalouden ja muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan vaikuttava rahoitus hallituksen budjettineuvottelussa. Keskeistä on myös varmistaa, ettei sääntelyllä tai verotuksella vaikeuteta   jäsentemme mahdollisuuksia kannattavaan elinkeinotoimintaan.

Valtaosa MTK:n jäsenistöä koskevasta lainsäädännöstä valmistellaan EU:ssa. MTK:lla on oma toimistonsa Brysselissä ja olemme nousseet useassa kyselyssä ja selvityksessä Suomen EU-lobbareiden kärkijoukkoon. Johtomme ja asiantuntijamme tapaavat säännöllisesti niin europarlamentaarikkoja kuin komission virkamiehiä sekä pyrkivät vaikuttamaan Suomen EU-kantoihin. Vaikutamme aktiivisesti myös toimialojemme EU- ja kansainvälisten kattojärjestöjen kautta.  

Miten edunvalvontatyötä tehdään? 

Edunvalvonta on usein osallistumista valtakunnallisten, maakunnallisten ja alueellisten suunnitelmien ja strategioiden valmisteluun sekä lainvalmisteluun, joko asiantuntijaryhmän jäsenenä tai kirjallisten ja suullisten lausuntojen antajana. Ilman tätä perustyötä ei elinkeinojemme ääni kuulu päätösten valmistelussa. MTK-keskusliiton lausunnoista löydätkin järjestön valtakunnalliset linjaukset strategioihin ja lainsäädäntöhankkeisiin. 
 

Reagointia ja omia aloitteita 

MTK pyrkii vaikuttamaan mm. hallitusohjelmaan sekä sen jäsenistölle tarkeisiin asiakokonaisuuksiin esittämällä päättäjille edustamiensa elinkeinojen näkemyksiä ja ratkaisuja. Toimintamme tueksi keräämme säännöllisesti tietoa ja tilannekuvaa jäsentemme tilanteesta ja näkemyksistä joko itse tai yhteistyössä tutkimuslaitosten tai sidosryhmien kanssa. Tarjoamme jäsenille myös mallipohjia ja tukea esimerkiksi erilaisissa sopimuskysymyksissä. Sopimusmalleja löydät jäsensivuiltamme kirjautumalla sisään jäsentunnuksilla. 

Tärkeimmät asiat pyrimme tuomaan aktiivisesti esille myös julkiseen keskusteluun medioissa. Julkiset kannanottomme löydät tiedotteidemme joukosta. Viime vuosina järjestö on esittänyt aktiivisesti omia ratkaisujaan päätöksentekijöille mm. keskeisimpiin ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin mm. julkaisemalla useita ilmasto- ja ympäristöohjelmia. 

Edunvalvontatyö voi olla välillä myös näyttävää. Katso videolta kooste viljelijöiden mielenosoituksesta, jolloin traktorit valtasivat Helsingin keskustassa Senaatintorin osoittaakseen mieltään maatalouden heikon kannattavuuden ja tukimaksuviivästysten vuoksi: 


Klaus Hartikainen

jäsenviestintäpäällikkö

jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+358 20 413 2316

+358 40 169 2060

aiheet: edunvalvonta