Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi metsästyslain 5 ja 41 §:n muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi metsästyslain 5 ja 41 §:n muuttamisesta

4.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

Suomen naakkakanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Parimääräksi on arvioitu2010-luvun alussa noin 110 000 pesivää paria. Kannan runsastuminen on johtanut naakkojen aiheuttamien haittojen ja vahinkojen lisääntymiseen.

Naakkojen aiheuttamista vahingoista tehdyt korvaushakemukset ja maksetut avustukset ovat lisääntyneet reilun vuosikymmenen aikana. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat vuosina 2012–2016 maksaneet rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista yhteensä 412 302 euroa naakkojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Esityksen keskeinen sisältö on naakan rauhoituksen purkaminen ja naakan lisääminen metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

MTK pitää erittäin tärkeänä, että naakan rauhoitus puretaan ja laji siirretään metsästyslain piiriin.

Laji ei ole enää harvinainen ja kanta kasvaa edelleen. Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä. Naakkojen ulosteet aiheuttavat merkittävän hygienia- ja tautiriskin. Erityisen hankala tilanne on, jos naakat pääsevät sotkemaan avointen kotieläinrakennusten, kuten nautapihattojen ruokintapöydät. Lisäksi naakat aiheuttavat vahinkoa avomaavihannesten ja marjojen tuotannossa, jossa ne tuhoavat mm. istutettavia taimia ja valmistuvaa satoa.

Runsastuneesta naakkakannasta aiheutuvat vahingot on välttämätöntä saada hallintaan.

Esitys mahdollistaa naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamisen aiempaa joustavammin ja tehokkaammin. Lisäksi se keventää byrokratiaa ja vähentää Ely-keskusten varsin turhaa hallintotyötä, joka on liittynyt poikkeuslupien hakemiseen ja vahinkoihin liittyneiden avustusten maksamiseen.

Samassa yhteydessä esitetään metsästyslakiin täydennystä, jonka mukaa Suomen riistakeskuksella olisi valtuutus myöntää ilmoitusmenettelyn yhteydessä lupa poiketa myös 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, 34 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä ja 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta.

MTK kannattaa esitystä, joka on välttämättömän, jotta vahinkojen estäminen ilmoitusmenettelyn toimintamallilla on mahdollista. Ilmoitusmenettely rinnastuu käyttötarkoituksensa puolesta vahinkoperusteisiin poikkeuslupiin, joihin Suomen riistakeskuksella jo aiemminkin ollut vastaavat valtuutukset.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

Timo Leskinen
kenttäjohtaja