null Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

6.9.2021

Valtioneuvosto

Asia: VN/12128/2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnonsuojelulain lukukohtaiset kommentit

MTK ei kannata ilmastonmuutoksen hillinnän sisällyttämistä luonnonsuojelulain tavoitepykälään. Ilmastonmuutos tulee luonnonsuojelulain tavoitepykälässä riittävällä ja luontevammalla tavalla huomioiduksi, jos siinä mainitaan vain ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Ilmastonmuutoksen hillintää ei ole perusteltua pitää niin olennaisena luonnonsuojelulain tavoitteena, että se olisi mainittava pykälässä. Vaikka ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikka luonnonsuojelulain mukaisilla toimilla voi olla suoraa tai välillistä merkitystä myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta, tavoitepykälässä on syytä nostaa esiin vain niitä keskeisimpiä tavoitteita, joiden saavuttamista tietyillä luonnonsuojelulakiin sisältyvillä tarkemmilla säännöksillä voidaan edistää.

Perustelujen mukaan ilmastonmuutoksen hillintää koskeva tavoite täsmentyy luonnonsuojelulain yksittäisten pykälien soveltamisen kautta. MTK pitää tätä epämääräistä toteamusta viitteenä siitä, että ilmastonmuutoksen hillinnän sisällyttäminen tavoitepykälään olisi vaikutuksiltaan epäselvä ja ennakoimaton sääntelyratkaisu. Ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteelle ei olisi konkreettisia vastineita luonnonsuojelulain yksityiskohtaisemmissa säännöksissä, joten asia jäisi tavoitepykälän varaan. Olisi epäselvää, millaisissa asiayhteyksissä ja millaisin tavoin ilmastonmuutoksen hillintä voitaisiin ottaa luonnonsuojelulain yksittäisiä säännöksiä sovellettaessa huomioon.

Mikäli ilmastonmuutoksen hillinnän mainitseminen tavoitepykälässä voisi joko itsestään tai yhdessä muiden säännösten kanssa ja joko suoraan tai välillisesti johtaa siihen, että erilaisissa luonnonsuojelulain soveltamistilanteissa ilman selkeää säännöstä annettaisiin painoarvoa ilmastonmuutoksen hillitsemiselle esimerkiksi luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia rajoittavin seurauksin, tilanne olisi ainakin luonnonsuojelun hyväksyttävyyden ja maanomistajien oikeuksien kannalta ongelmallinen. Mikäli taas edellä mainittuja vaikutuksia ei olisi, ilmastonmuutoksen hillinnän mainitsemisesta luopuminen ei merkitsisi olennaista muutosta kokonaisuuteen. Pelkästään pyrkimys kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeyteen ei ole riittävä peruste lisätä sitä tavoitepykälään.

Lue koko lausunto tästä

 


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858

aiheet: lausunto