Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta

20.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliito MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Koskien pykälää kahdeksan, maidon tuotantotukea, MTK pyytää huomioimaan, että tuki maksettaisiin samansuuruisena vuoden alku- ja loppupuolella. Ensi vuonna maataloustukien maksatusaikataulu muuttuu ja useamman tuen maksatus siirtyy syksyltä 2023 vuoden 2024 puolelle, jolloin maidon tuotantotuen maksatuksen painotus alkuvuoteen ei olisi enää looginen. MTK katsoo, että maidon tuotantotuen alueittaiset hakijakohtaiset rajoitteet on hyvä pitää toistaiseksi ennallaan.

Koskien pykälää 11, “Teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettava tuki”, MTK näkee hyvänä ja tarkoituksenmukaisena, että teurashiehojen tukeen tulee merkittävä korotus, sillä markkinatilanne ja kannattavuus naudanlihantuotannossa on vaikea. Hiehoilla tilanne on tällä erää akuutein ja MTK näkee tarvetta tukea tilannetta teuraspalkkion korotuksella. Naudanlihan omavaraisuus on Suomessa haaste jo nyt ja tilanne uhkaa kärjistyä tulevaisuudessa entisestään.
 

Sonnien osalta MTK toivoo, että kansallisissa tuissa käydään keskustelua nautasektorin kanssa ja sen myötä harkitaan vuodesta 2024 eteenpäin siirtymistä EU-palkkioissa käytössä olevaan malliin, jossa tukikelpoisuus määräytyy 11–13 kuukauden ikäisen sonnin tilallapitoajan perusteella.

Asetuksessa emolehmä määritellään seuraavasti: liharotuista tai liharodun kanssa tehdystä risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista ja vähintään kerran poikinutta nautaa, jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihatuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty emolehmä. Käyttötavan tarkastelusta luovutaan EU-rahoitteisten eläinpalkkioiden osalta ja MTK näkee, että samat määritelmät tulisi ulottaa myös C-alueelle. Suomenkarja jää määritelmän vuoksi C-alueella emolehmäpalkkion ulkopuolelle, mikäli sitä ei määritellä monikäyttöroduksi simmentalin tavoin, mutta AB-alueella EU-rahoitteisissa palkkioissa käyttötarkoituksesta luovutaan ja siellä suomenkarja voi saada emolehmäpalkkion. MTK näkee tämän ristiriitaisena. C-alueella sijaitsee suurin osa kaikista harvinaisimman pohjoissuomenkarjan emolehmistä.

10 pykälän 3 momentissa tuen saamisen ehdoksi on asetettu se, että tuen hakija noudattaa tavanomaista tuotantotapaa. Asetuksessa tai siihen liittyvässä muistiossa ei kuitenkaan ole määritelty tarkemmin, mitä tavanomaisella tuotantotavalla tässä kontekstissa tarkoitetaan. Asetusta tulee täydentää tältä osin. Vuohisektori on moninainen ja siten MTK pyytää, että tavanomaisen tuotantotavan määrittelyssä kuullaan tarkasti vuohisektorin näkemystä, jotta yksikään aktiivinen tuotantotila ei jää määritelmän virheellisyyden vuoksi tuen ulkopuolelle.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
lakimies