Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista

29.11.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoasiassa ja esittää asiassa seuraavaa.

12 §
MTK pyytää kiinnittämään huomiota asetuksen 12 §:n 11-kohdassa viitattuun säädökseen. Nyt 11-kohdassa ei viitata ilmeisesti tarkoituksena olleeseen viherkesannon määritelmään, vaan toisen asetuksen kohtaan, jossa on määritelty kaksitasouoma.

13 §
Ehdotetun asetuksen 13 §:ää olisi tarkennettava siltä osin, voidaanko niitettävä kasvimassa hyödyntää.

14 §
Asetuksen ehdotettua 14 §:n 2 momenttia on tarkennettava. Nykyisessä muodossaan kyseisen momentin toisessa virkkeessä todetaan seuraavasti: ”Viherlannoitusnurmet, joille myönnetään viherlannoitusnurmien tukea perättäisinä vuosina, on niitettävä 31 päivänä elokuuta toisena vuonna”. Säännöksen tarkoituksena ei varmaan ole säätää näin tarkkaan niittovelvollisuuden ajankohdasta. Säännöstä tulisi tarkentaa siten, että kyseiset alat ”on niitettävä viimeistään 31 päivänä elokuuta”, sillä yhteen tiettyyn päivään sidottu niittovelvollisuus ei ole käytännössä toteutuskelpoinen.

Ehdotetun 14 §:n 1 momentin mukaan viherlannoitusnurmen voi perustaa 2023 tai se voi olla edellisenä vuonna suojakasvin kanssa perustettu nurmikasvien ja typensitojakasvien seos. 21 §:ssä säädetään asetuksen siirtymäsäännöksistä. Asetusehdotuksen mukaan edellisenä vuotena perustettua ja hoidettua viherkesantoa (niitty tai nurmi) ei voisi edes täydennyskylvöllä muuttaa vastaamaan uuden kauden viherlannoitusnurmen vaatimuksia. MTK katsoo, että vuonna 2021 tai 2022 perustettu viherlannoitusnurmi on voitava lukea vuonna 2023 viherlannoitusnurmeksi, jos se voidaan saattaa vastaamaan pykälässä tarkoitetun viherlannoitusnurmen vaatimuksia keväällä 2023 täydennyskylvön avulla. Lisäksi pykälässä tulisi selventää, luettaisiinko tällainen vuonna 2021 tai 2022 perustettu viherkesantoala toisen tai kolmannen vuoden viherlannoitusnurmeksi, jolloin alalle voisi kylvää syyskasveja 1.8.2023 alkaen.

Pykälää tulee tarkentaa myös siltä osin, voidaanko viherlannoitusnurmen kasvimassa hyödyntää esimerkiksi rehuna

15 § Ehdotetun 15 §:n 2 momentissa säädetään muun ohessa seuraavaa: ”Perustettavan riistakasvikasvuston etäisyyden on oltava vähintään 50 metriä sellaisesta tiestä, jonka liikennetiheys on yli 3000 autoa vuorokaudessa.” Asetusluonnoksessa tai siihen liittyvissä liitteissä ei säädetä siitä, miten liikennetiheys tarkemmin määritellään ja huomioidaanko liikennetiheyden määrittelyssä esimerkiksi yhdenkin päivän osalta tapahtuva 3000 auton vuorokautisen liikennetiheyden ylittyminen vai vuosikeskiarvon perusteella määrittyvä liikennetiheys. Viljelijöiden oikeusturvan kannalta säännöstä on tarkennettava. Säännöksestä on käytävä selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi se, mistä liikennetiheyden voi tarkistaa sekä miten liikennetiheys määritellään ja miltä ajankohdalta liikennetiheys lasketaan.”

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Helsingissä 29.11.2022

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
Juristi