Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien ja eräiden muiden tukien toimeenpan

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien ja eräiden muiden tukien toimeenpan

08.12.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliito MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa.

Asetusehdotukseen liittyen MTK haluaa tuoda esiin seuraavaa.

5 §

MTK pitää tärkeänä, että säädöstä tarkennetaan siltä osin, millaisella menettelyllä voidaan täyttää pykälän 1 momentissa edellytetty asiakirjojen toimittaminen tilanteissa, joissa peruslohkosta on tehty suullinen vuokrasopimus.

13 §

Pykälässä viitataan ruokahallinnon tietovarantoon. Asetuksessa tulisi määritellä, mitä ruokahallinnon tietovaranto pitää sisällään.
 

20 §

Valtionneuvoston asetusehdotuksessa eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään 4 pykälän 2 momentin 20 kohdassa tilanteesta, jossa ala voi menettää maatalousmaan statuksen, jos alalla ei ole pinta-alamonitoroinnissa todettu maataloustoimintaa kolmeen peräkkäiseen vuoteen. Tuenhakijan oikeusturvan näkökulmasta tuenhakijan on voitava tarkistaa vuosittain maatalousmaan korvauskelpoisena säilyminen. Säännöstä tulee tarkentaa epäselvyyksien välttämiseksisiten, että tuenhakijalle toimitetaan monitorointivalvonnan tulos, havaittiin valvonnassa virheitä tai ei.

24 §

Pykälän 3 momentin pykäläkohtaisissa perusteluissa säädetään muun ohessa seuraavaa: ”Takautuvuutta sovellettaisiin aikaisempien vuosien pinta-alamonitoroinnin tuloksista riippumatta, jos paikan päällä tehtävän tarkastuksen tai pinta-aloja koskevan ristiin tarkastuksen maastokäynnillä todettaisiin, että ala ei ole maatalousmaata. Koska pinta-alamonitoroinnissa käytetään tilastollista analyysiä, pinta-alamonitoroinnin tulos kunnossa olevasta lohkosta voi olla joissakin tapauksissa virheellinen ja toisaalta paikan päällä tehtävässä tarkastuskäynnissä havaintoja voidaan tehdä tarkemmin kuin pinta-alamonitoroinnissa”.

Tämän lisäksi ehdotetun säännöksen 12 pykälän 1 momentissa on todettu, että satelliittien tuottaman datan analysoinnissa käytetään tilastollisiin menetelmiin perustuvaa luokittelua. Käytännössä monitorointitarkastusten käyttöönottaminen edellyttää uutta dataa ja sen varmentamista, että tilastollisiin menetelmiin perustuva luokittelu toimii toivotulla tavalla. Käytännössä pinta-alamonitoroinnin perusteella annettavan päätöksen, eli saako lohko vihreän, keltaisen vai punaisen ”liikennevalon” (ks. asetuksen pykäläkohtaiset perustelut, s. 8), on siis oltava viranomaisen vahvistama.

Ottaen huomioon myös sen, että monitorointitarkastuksilla tavoitellaan tilalla tehtävien tarkastusten vähenemistä, on tuenhakijoiden luottamusta monitorointitarkastuksissa todettujen seikkojen pysyvyyteen suojattava. Nyt ehdotettu säädös voi johtaa kohtuuttomiin seuraamuksiin, jos momentissa mainittua EY, Euratom N:o 2988/95 asetuksen 3 artiklaa sovellettaisiin aikaisempien vuosien pinta-alamonitoroinnin tuloksista riippumatta. Jos paikan päällä tehtävässä valvonnassa todetaan, ettei ala ole maatalousmaata, on tästä koituvat vähennykset ja seuraamukset rajattava koskemaan vain yhtä tukikautta. Takautuvat seuraamukset jo kerran monitoroinnin yhteydessä hyväksytyksi todettujen alojen osalta eivät ole omiaan vahvistamaan tuenhakijoiden luottamusta monitorointivalvontoihin eikä takautuvat seuraamukset tällaisessa tilanteessa olisi tuensaajan näkökulmasta kohtuullista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Johan Åberg
Maatalousjohtaja

Kimmo Tammi
Juristi