null Luonnos valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen kunnostus- hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen kunnostus- hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

22.9.2021

Valtioneuvosto

Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus- hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021-2030 myönnettävästä valtionavustuksesta

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta. Käsittelyn helpottamiseksi pykäliin kohdistuvat kommentit pyydetään jättämään pykäläkohtaisten otsikoiden alle.

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

MTK pitää erittäin tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen kehitetään vapaaehtoisuuteen ja kannustavuuteen perustuvia toimintamalleja. Näin ollen MTK pitää tarpeellisena ehdotettua sääntelyä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa valtionavustuslain (688/2001) mukaisten erityisavustusten myöntäminen Helmi-ohjelman tavoitteita edistäviin, luonnon monimuotoisuutta parantaviin ja turvaaviin hankkeisiin kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille. Maanomistajalähtöisyyden ja vapaaehtoisuuden periaatteita kunnioittavan Helmi-elinympäristöohjelman sujuva toimeenpano myös edellä mainitun toimijajoukon osalta on MTK:n näkökulmasta kannatettavaa.

MTK korostaa tarvetta varata Helmi-ohjelman toteutukseen kokonaisuudessaan riittävät resurssit, jotta periaatepäätöksessä asetettuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä.

1 § Soveltamisala

Kommentit 1 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

2 § Määritelmät

Kommentit 2 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

3 § Valtionapuviranomainen 

Kommentit 3 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

4 § Avustettavat hankkeet

Kommentit 4 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta Ehdotuksen mukaan valtionavustusta voitaisiin varsinaisten kunnostus-, hoito- ja ennallistamistoimien lisäksi myöntää myös informaatio-ohjaukseen ja viestintään. MTK pitää vaikuttavuuden kannalta tärkeänä, että hankkeissa kertynyttä kokemusta ja tietoa hyvistä käytännöistä pyritään jakamaan.

5 § Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset ja rajoitukset

Kommentit 5 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

Ehdotuksen mukaan avustuksen hakijan velvollisuutena olisi esittää maanomistajan kirjallinen suostumus, mikäli avustettavat toimenpiteet kohdistuisivat toisen omistamalle kiinteistölle. MTK kannattaa ehdotettua lähestymistapaa, sillä suostumuksen kirjallinen muoto vähentänee mahdollisuutta väärinymmärryksille. Asiaan liittyen MTK toteaa kuitenkin vielä, että hyvän yhteistyön ja hankkeen toteutuksen sujuvuuden varmistamiseksi maanomistajan kanssa on käytännössä sovittava varsin monenlaisista seikoista yleisen suostumuksen lisäksi. Esimerkiksi suostumuksen voimassaoloajasta sekä siitä, mitä hanketoimija ja maanomistaja itse voivat alueella hankkeen aikana tehdä, on syytä sopia huolellisesti ja riittävän täsmällisesti etukäteen. Ehdotuksen mukaan avustusta ei myönnettäisi taloudelliseen toimintaan eikä hankkeeseen, jolle on myönnetty muuta julkista rahoitusta. MTK kiinnittää huomiota siihen, että perustelumuistiossa ei ole selostettu tämän rajauksen perusteluja tai sen tulkintaa tarkemmin. MTK pitää kohdan täsmentämistä tarpeellisena, jotta avustuksen myöntämiseen liittyvät seikat ovat mahdollisimman helposti ymmärrettävissä ja etukäteen tiedossa.

6 § Avustuksen hakija

Kommentit 6 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

7 § Avustuksen enimmäismäärä

Kommentit 7 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

8 § Hyväksyttävät kustannukset

Kommentit 8 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta:

Ehdotuksen mukaan pykälän 1 momentti sisältäisi luettelon niistä välttämättömistä ja kohtuullisista kustannuksista, joihin avustusta voitaisiin myöntää. MTK kiinnittää huomiota siihen, että vaikka 4 §:n mukaan hankkeisiin voi sisältyä informaatio-ohjausta ja viestintää, perustelumuistiossa mainitaan tämän pykälän kohdalla asiaan liittyen vain koulutuskustannukset, mutta ei viestintää. Selvyyden vuoksi MTK pitää perustelumuistion täydentämistä tältä osin tarpeellisena.

9 § Voimaantulo

Kommentit 9 § ja siihen liittyvä osuus perustelumuistiosta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858

aiheet: lausunto