Takaisin Tuottajajärjestöt alleviivaavat tutkitun tiedon ja yhteistyön tärkeyttä vesiensuojelussa

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Tuottajajärjestöt alleviivaavat tutkitun tiedon ja yhteistyön tärkeyttä vesiensuojelussa

27.01.2021

MTK:n ja SLC:n yhteisellä vesiohjelmalla suunnataan yhdessä kohti vesien hyvää tilaa. Vesiensuojelu on erottamaton osa vastuullista ja kestävää suomalaista maa- ja metsätaloutta. Laadukkaalla ja avoimella tutkimustiedolla ja yhteistyöllä varmistetaan puhdas vesi myös tuleville sukupolville.

MTK:n ja SLC:n 27.1. järjestämän ”Yhdessä kohti vesien hyvää tilaa” -webinaarin toivotaan lisäävän yhteistä ymmärrystä vesien tilasta, sillä se tuo yhteen näkökulmia ja ihmisiä, jotka eivät usein kohtaa. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun taustalla on vuosikymmeniä jatkunut tutkimustyö, jota on jatkuvasti lisättävä vesiensuojelun vaikuttavuuden tehostamiseksi.  
 
Vesiensuojelun ratkaisut edellyttävät kaikkia toimimaan. Tuottajajärjestöt haluavat edistää vesienhallinnassa sektorirajat ylittäviä valuma-aluetason toimintamalleja, joita kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä maanomistajien, tutkimuksen, hallinnon, yrittäjien ja muiden alueen toimijoiden kanssa.
 
–  Me olemme luvanneet toimia ja olemme koonneet vesiohjelmaamme askelmerkkejä, miten maa- ja metsätaloudessa voidaan parantaa ja ylläpitää vesien hyvää tilaa. Yksin vesiasiat eivät kuitenkaan ratkea, vaan tarvitsemme yhteiskunnan ymmärryksen ja tuen toimiemme taustalle, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola huomauttaa.
 
Maa- ja metsätaloudelle asetettavien vesistökuormituksen vähentämistä koskevien tavoitteiden ja velvoitteiden tulee pohjautua käytännön tarpeista lähtevään korkeatasoiseen tutkimustietoon ja veden laadun yhä tarkempaan seurantatietoon. Tieto auttaa myös toimenpiteiden mitoituksessa ja kohdentamisessa sinne, mistä niistä saadaan suurin hyöty. Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava aina myös pellon ja metsän tuottokyvyn ylläpitämisestä ja toimien kustannustehokkuudesta.

– Vesi on jatkuvassa liikkeessä. Säävaihtelut ovat ennakoimattomia. Esimerkiksi äkilliset sateet lisäävät ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumista pelloilta ja metsistä. On tärkeää, että myös kuluttajilla on realistinen kuva suomalaisen maa- ja metsätalouden ponnisteluista ohjata kasvinravinteet kasvien kasvuun eli ruokaan ja puuhun, Pietola sanoo.
 
– Vesiensuojelutoimenpiteitä tehdään jo paljon, vaikka niiden myönteiset vaikutukset vesistöissä näkyvät monesti valitettavan hitaasti. Maa- ja metsätaloustuottajat ovat vesiensuojelutoimenpiteiden keskiössä, ja sektorirajojen ylittävällä yhteistyöllä sekä toimenpiteiden suunnittelulla ja toteutuksella pääsemme yhdessä vielä pidemmälle kohti vesien hyvää tilaa, korostaa SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.

 
Lisätietoja
Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puh. 050 438 4014
Mats Nylund, puheenjohtaja, SLC, puh. 050 512 2191