Takaisin Lausuntopyyntö korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Lausunto

Lausuntopyyntö korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

04.05.2021

Selvitys ja taustoitus korkeakoulutuksen saavutettavuudesta on ansiokas ja kattava. Siitä saa monipuolisen kuvan korkeakoulutuksen saavutettavuudesta.

Tavoite 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta koskevat säännökset yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin.

Tavoite 2. Korkeakoulut laativat omat saavutettavuussuunnitelmansa

Tavoite 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö kytkee korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmat osaksi korkeakoulujen tulosohjausta ja laadun arviointia

Tavoite 4. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuottaa korkeakouluopiskelijoiden taustoista yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietokantaan indikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettavuuden edistymisen säännöllisen seurannan.

Tavoite 11. Saavutettavuutta edistetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti osana korkeakoulun strategiaa

Kommentit tavoitteisiin 1 – 4. ja 11. MTK kannattaa tavoitteita ja pitää erityisen hyvänä indikaattoreita tuottamista, mikä mahdollistaa saavutettavuuden seuraamisen.

Tavoite 5. Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa korkeakoulutuksen saavutettavuusfoorumin korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi ja jatkuvan, yhteistyössä tapahtuvan kehittämisen mahdollistamiseksi. Foorumi toimii tutkijoiden ja muiden keskeisten toimijoiden kohtauspaikkana ja alustana tutkimustulosten, kokemuksien ja hyvien käytäntöjen keskinäiselle jakamiselle. Foorumi laatii korkeakoulutuksen saavutettavuuden kansallisen toimenpideohjelman ja tukee korkeakouluja niiden saavutettavuussuunnitelmatyössä.

MTK kannattaa säännöllisen välein tuotettua tietopakettia korkeakoulutuksen saavutettavuudesta. Voisiko saavutettavuusfoorumin sijaan järjestää avoin tilaisuus tai webinaari tietojen jakamiseen ja kehittämiseen. Kyseessä on asia, jonka tiedon levittämisessä tulisi noudattaa myös saavutettavuuden periaatteita. Vaihtoehtoisesti MTK ehdottaa, että saavutettavuus on osa sosiaalista kestävyyttä. Näin ollen saavutettavuusindikaattoreiden seuranta voisi olla osa laajempaa korkeakoulutuksen kestävän kehityksen edistämisen seurantaa.

Tavoite 7. Korkeakoulujen toimintamalleja ja -rakenteita uudistetaan.

MTK kannattaa korkeakoulujen yhtenäisen digitaalisen palveluympäristön toteuttamista. Tämä edistää myös korkeakoulutuksen saavutettavuutta.


Susanna Kumpulainen

johtaja, koulutus- ja tiedepolitiikka, digitalisaatio

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+358 20 413 2570

+358 40 735 2138

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot