Takaisin Lausunto luonnoksesta Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaksi

19.06.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Suomen merialueen hyljekantojen hoidon tavoitteena on hallin suotuisan suojelun tason säilyttäminen ja itämerennorpan osalta se, että suojelutaso ei vuoteen 2030 mennessä heikkene ja lopulta suotuisan suojelutason saavuttaminen. Hallikanta on jo suotuisalla suojelutasolla, eikä sen suojelemiseksi ole tarpeen perustaa uusia suojelualueita eikä kieltää tai rajoittaa metsästystä laajemmilla alueilla. Itämerennorpan hoitotoimenpiteissä keskitytään erityisesti Suomenlahden ja Saaristomeren tutkimus- ja suojelutoimiin sekä Perämeren kannanarvioinnin tarkentamiseen. Itämerennorpan kanta on pitkään kasvanut Perämerellä, joten siellä ei ole tarpeen perustaa sen suojelemiseksi suojelualueita. 

Toisena tavoitteena on, että parannetaan merihylkeiden tarkoituksenmukaista kannanhoitoa kalastuselinkeinon toimintaedellytysten kannalta riista-, luonnonsuojelu- ja kalataloustoimijoiden yhteistyönä. Vähennetään tehokkaasti kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheutuvia hyljevahinkoja kehittämällä hyljevahinkoja estäviä pyydyksiä, kalankasvatuslaitosten suojaustoimenpiteitä ja mahdollistamalla hallin metsästys nykyistä laajemmin. 

Lisäksi parannetaan kokonaisvaltaisesti tietoisuutta ja tutkimusta hylkeistä osana rannikon luonnon monimuotoisuutta ja hyödynnettävänä arvokkaana luonnonvarana. Lisätään hyljekantojen kestävän hyödyntämisen astetta merialueen uusiutuvana luonnonvarana ja kannustetaan ja koulutetaan hylkeenmetsästäjiä tehokkaan ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen lisäämiseksi.  Hoitosuunnitelman tavoitteita edistetään myös kansainvälisellä tasolla. 

MTK katsoo, että hoitosuunnitelman päätavoitteet ovat asianmukaiset. Jatkuvasti kohonneiden hyljekantojen vuoksi kalankasvatukseen ja kalastukseen liittyvä elinkeinotoiminta on joutunut kohtuuttomaan puristukseen. Tämän vuoksi hoitosuunnitelmassa on syytä laittaa erityistä painoa vahinkojen vähentämiselle ja erityisesti merihyljekannan leikkaamiselle.  Lisäksi on tärkeä huomioida hylkeiden metsästykseen liittyvät mahdollisuudet, jotka nekin ovat heikosti hyödynnettyjä. 

Hoitosuunnitelmassa on esitetty laaja toimenpiteiden kokonaisuus em. tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Valtaosin esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia. 

Metsästyksen määrän lisäämiseksi hylkeiden metsästysaikojen pidentäminen tulee lisätä toimenpidevalikoimaan. Nykyisten metsästysaikojen puitteissa metsästys on usein hyvin haasteellisissa olosuhteissa ja saalismäärät jäävät siten alhaisiksi. 

Suomen tavoitteena tulee olla EU:n hyljetuotteiden kauppakiellon kumoaminen ainakin Suomea koskien ja palauttaa kestävän käytön periaate merihylkeiden hyödyntämisen perustaksi. Kauppakielto vähentää kiinnostusta metsästykseen ja vähentää matkailuun liittyviä elinkeinomahdollisuuksia. Kauppakiellolla ei ole mitään merkitystä hylkeiden suojelun kannalta. 

Hyljekantojen seurannan kehittäminen ja kanta-arvioiden luotettavuuden lisääminen ovat myös tärkeitä toimenpideohjelman esityksiä. Kanta-arvioiden tarkkuutta on välttämätöntä saada parannettua. 

 

Helsingissä 19.6.2023 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK R.Y.  

 

Marko Mäki-Hakola
metsäjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja