Lausunnot

1
05.06.2024
Kuivuusriskien hallinnan kansalliset suuntaviivat -luonnos
2
04.06.2024
MTK lausunto Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksestä
3
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen vesienhoitoalueella 2018–2033
4
03.06.2024
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 118 §:n muuttamisesta
5
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2028–2033
6
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2028–2033
7
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella 2028–2033
8
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2018–2033
9
31.05.2024
Lausunto datasäädöksen arviointimuistiosta
10
29.05.2024
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
11
29.05.2024
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kriisivarautumisen ja resilienssin vahvistaminen; Suomen näkemyksiä varautumisunionistrategian valmisteluun
12
23.05.2024
Lausunto tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskeva monivuotinen suunnitelma
13
20.05.2024
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta
14
16.05.2024
Lausunto elintarvikemarkkinalainsäädännön muutoksesta
15
15.05.2024
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
16
14.05.2024
Ennakkovaikuttaminen tulevaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen (2028–)
17
14.05.2024
MTK kirjallinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2023–2025
18
13.05.2024
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028
19
07.05.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022– 2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
20
06.05.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
21
06.05.2024
Valtioneuvoston selvitys: Ilmastoriskien hallinta ihmisten ja hyvinvoinnin suojelemiseksi
22
02.05.2024
Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
23
19.04.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta
24
17.04.2024
Lausunto pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviomuistiosta
25
03.04.2024
MTK kirjallinen lausunto asiasta E 9/2024 vp valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa
26
22.03.2024
MTK kirjallinen lausunto asiasta EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä
27
22.03.2024
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muutoksiksi yhteisen maatalouspolitiikan asetuksiin (EU) 2021/2115 ja (EU) 2021/2116
28
18.03.2024
Kommentti tilaajavastuulain/liikennepalvelulain tilaajan määritelmään
29
14.03.2024
Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi
30
14.03.2024
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.