Turvallisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen yhteisö


​​​​​​​MTK:n näkemyksiä EU:sta ja sen tulevaisuudesta.

Euroopan unioni on rauhan ja turvallisuuden yhteisö. Itälaajentumisen myötä alueiden tasa-arvoinen kehittäminen on luonut kaikille EU:n alueille vakautta ja taloudellista kasvua. Vahvalla EU:lla on tärkeä rooli. EU:n globaalia kilpailukykyä on vahvistettava kestävää kasvua tukemalla.

Muuttuva toimintaympäristö pakottaa EU:n tarkistamaan omia toimintatapojaan ja ottamaan itselleen tehtäviä, joita jäsenmaat ovat aikaisemmin hoitaneet. Tehtävien siirto velvoittaa jäsenmaat ottamaan lisää taloudellista vastuuta EU:n toimien rahoituksesta.
Ilmastonmuutos nostaa suomalaisen maa- ja metsätalouden uuteen arvoon tärkeinä ratkaisujen tarjoajina. Kestävä maa- ja metsätalous ylläpitää metsiemme hiilinielua ja huolehtii luonnon monimuotoisuudesta.

Eurooppalaisen ruuantuotannon mallin perustana on yhteinen maatalouspolitiikka sekä siihen pohjautuvat tuotantostandardit. Ne luovat myös edellytykset kauppapolitiikassa toimia yhtenä alueena.

Maailman epävarmuuden lisääntyessä uudistuva, yhtenäinen ja globaalisti vaikuttava Eurooppa on Suomen ja suomalaisen maaseudun etu. Elinkeinomme ovat alttiita globaaleille ilmiöille. Muutokset ovat koko ajan rajumpia, nopeampia ja vaikeammin ennakoitavia. Ilmastonmuutos, ruokaturvan järkkyminen, ulkomaankaupan häiriöt ja turvallisuusuhat vaikuttavat monin tavoin suomalaisten arkeen.

EU:n on kyettävä ratkomaan ongelmia ja luomaan lisäarvoa jäsenilleen. Eurooppalaisen yhteistyön tavoitteet ja taloudelliset resurssit on mitoitettava yhteen nykyistä paremmalla tavalla. EU:n on täytettävä Brexitin aiheuttamaa aukkoa monivuotiseen rahoituskehykseen ja löydettävä lisärahoitusta myös uusille yhdessä tehtäville asioille.

Monivuotiseen rahoituskehykseen on löydyttävä varoja sekä EU:n uusiin haasteisiin että maatalous-, maaseutu- ja koheesiopolitiikkaan, jotta kestävän kasvun ja eurooppalaisen integraation vahvistamisen tavoitteisiin päästään.

Maaseutu ja Suomi tarvitsevat vahvan EU:n, joka antaa lisää toimintamahdollisuuksia. EU:n arvovaltaa murentavaa turhaa byrokratiaa tulee vähentää keskittymällä vain olennaisiin asioihin. Näin yrittäjille jää aikaa ja voimia varsinaiseen työhönsä. Kaikkien jäsenmaiden on kunnioitettava ja noudatettava EU:n yhteisiä arvoja, perussopimusta ja lainsäädäntöä. Tulevaisuudessa tarvitaan vähemmän, mutta parempaa EU-lainsäädäntöä. Pienten jäsenmaiden, kuten Suomen, vaikuttavuutta päätöksenteossa voidaan lisätä eri toimijoiden mahdollisimman samansuuntaisella viestillä.

MTK:n pääteemat EU-politiikassa
 • Vain taloudellisesti vahva ja demokraattinen Eurooppa, jonka jäsenet hoitavat talouttaan vastuullisesti, voi toimia suunnannäyttäjänä ja vastuunkantajana maailmassa.
 • EU:n yhteisiin tehtäviin - niin uusiin haasteisiin kuin maatalous- ja aluepolitiikkaan - on taattava riittävä rahoitus. Suomelle erityisen tärkeän maaseudun kehittämisen rahoitus on myös turvattava.
 • Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksella varmistetaan eurooppalaisen ruuantuotannon tulevaisuus. Jäsenmaiden valtaa ja vastuuta on kasvatettava yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisessa.
 • Vain kannattava maa- ja metsätalous luo pohjan kestävälle luonnon ja ympäristön hoidolle.
 • Tarvitsemme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden ja EU:n metsästrategian päivittämisen uuteen toimintaympäristöön.
 • Uuden koheesiorahoituksen painopistettä pitää siirtää infrastruktuurin rakentamisesta yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämiseen.
 • Kauppapolitiikassa pyritään uusien markkinoiden avaamiseen.
 • Eurooppalainen ruuantuotannon malli, joka perustuu turvalliseen ja kestävään maatalouteen, sekä eurooppalainen ruokaturva eivät saa olla kaupan.
 • Energiapolitiikan on perustuttava energiatehokkuuden lisäämiseen ja hajautettuun uusiutuvan energian tuotantoon fossiilisten energianlähteiden korvaajana.
 • EU:n kilpailukykyä on kehitettävä ja globaalin kilpailukyvyn on perustuttava kestävän kehityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön ulottuvuuksien tasapainoon.
 • Seuraavan tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman valmistelussa tulee keskittyä EU-tason haasteiden ratkaisemiseen, sekä kilpailukyvyn vahvistamiseen.  
 • Tarvitsemme vähemmän mutta parempaa EU-lainsäädäntöä.

EU:n ilmastopolitiikassa kestävä maa- ja metsätalous on sijoitettava keskiöön. Maa- ja metsätalouden ratkaisut hiilensidonnassa on otettava laajasti käyttöön ilmastonmuutoksen hallinnassa.