Lausunnot

1
27.02.2024
Lausunto komission ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi seurantakehyksestä selviytymiskykyisiä Euroopan metsiä varten
2
26.02.2024
Suomen meriympäristön tila 2024 -arvio
3
21.02.2024
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta
4
16.02.2024
Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavista sivutuotteista annetun asetuksen muuttamiseksi
5
15.02.2024
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta kuljetuksen aikana
6
15.02.2024
Lausunto työryhmän mietintöön julkisuuslain ajantasaistamisesta
7
15.02.2024
Huomiot valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta
8
15.02.2024
Lausunto koskien työryhmämietintöä arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamisesta
9
14.02.2024
MTK:n lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
10
14.02.2024
Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista
11
12.02.2024
Näkökulmia luonnon ja teknisiin hiilinieluihin - rooli nollapäästöisessä taloudessa
12
07.02.2024
Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista
13
05.02.2024
Lausunto eläinlääkintähuoltolaista
14
05.02.2024
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista
15
25.01.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista
16
24.01.2024
Lausunto maanhallinnan sanastosta (versio 12/2023)
17
18.01.2024
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
18
15.01.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi mehiläishoitotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
19
05.01.2024
MTK kirjallinen lausunto asiasta Arviomuistio päästökauppadirektiivin toimeenpanosta – Uusi EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelua koskeva päästökauppa
20
22.12.2023
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
21
21.12.2023
Lausunto tasoristeysmuutoksista tiedottaminen ja tietojen ylläpito tietojärjestelmissä -ohjeen luonnoksen loppuun saattamiseksi
22
15.12.2023
MTK:n vastaukset komission kuulemiseen taksonomian laajennustarpeista (engl)
23
14.12.2023
Lausunto varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisista eläimistä turkiseläimiin annettavan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen luonnoksesta
24
14.12.2023
Lausunto ehdotuksesta kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (184/2020) 8 §:n muuttamisesta
25
07.12.2023
Lausunto luonnoksesta elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 834/2014 muuttamiseksi sekä luonnoksesta eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1010/2014 muuttamiseksi
26
07.12.2023
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä
27
30.11.2023
MTK kirjallinen lausunto asiasta: E 49/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n 2040 ilmastotavoitteen asettaminen
28
30.11.2023
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2024 ja 2025
29
30.11.2023
Lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023-24
30
30.11.2023
MTK kirjallinen lausunto asiasta Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.