Lausunnot

1

09.03.2021

Työterveyshuoltolain muutos

2

09.03.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaa ...

3

08.03.2021

Lausuntopyyntö yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteiden uudistamisesta OP ...

4

08.03.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden s ...

5

06.03.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2021/2022 m ...

6

04.03.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä ...

7

03.03.2021

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsityst ...

8

01.03.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun ...

9

26.02.2021

Lausuntopyyntö lukiodiplomiselvityksestä 2020 dnro VN/2062/2020

10

23.02.2021

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi taajuusasetuksen muuttamises ...

11

23.02.2021

Elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muu ...

12

22.02.2021

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 & ...

13

22.02.2021

Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2 ...

14

19.02.2021

E 7/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Yhteisen maata ...

15

19.02.2021

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siement ...

16

18.02.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi ...

17

15.02.2021

Lausunto aiheesta säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nyky ...

18

12.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maah ...

19

12.02.2021

Fossiilittoman liikenteen tiekartta - luonnos valtioneuvoston periaatepäät ...

20

12.02.2021

Lausunto arviomuistiosta postilain muutoksista

21

11.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntö ...

22

09.02.2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palvelu ...

23

09.02.2021

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja me ...

24

05.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maah ...

25

05.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maah ...

26

05.02.2021

Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle biokaasun sisällyttämisestä jakelu ...

27

02.02.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jokamiehenoikeuden noj ...

28

02.02.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun ...

29

01.02.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2020 maksettavi ...

30

29.01.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja mets ...

31

28.01.2021

The importance of the active ingredient triflusulfuron-methyl for weed con ...

32

28.01.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2020 maksettavasta so ...

33

27.01.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ...

34

21.01.2021

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsityst ...

35

19.01.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ...

36

15.01.2021

. Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selont ...

37

11.01.2021

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ...

38

10.01.2021

Lausunto elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvistä asetusehdotuksis ...

39

22.12.2020

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

40

17.12.2020

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täyde ...

41

15.12.2020

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan ...

42

11.12.2020

Lausunto århusin yleissopimuksen kuudennesta kansallisesta täytäntöönpanor ...

43

08.12.2020

Lausunto luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiavira ...

44

07.12.2020

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmas ...

45

07.12.2020

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laeiksi yksityistielain 58 §:n muut ...

46

07.12.2020

MTK lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, b ...

47

03.12.2020

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsityksen määräaikaise ...

48

03.12.2020

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi suomen me ...

49

03.12.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten kuljetuksest ...

50

02.12.2020

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan maksuosuudesta ja nopean laajak ...

51

02.12.2020

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmas ...

52

30.11.2020

Lausunto EU:n strategiasta metaanipäästöjen vähentämiseksi

53

27.11.2020

MTK lausunto metsähakkeella tuoteun sähkön tuotantotukijärjestelmän sulkem ...

54

27.11.2020

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

55

23.11.2020

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

56

23.11.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ta ...

57

23.11.2020

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

58

19.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain ...

59

16.11.2020

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 220/2020 vp) eduskunnalle eräiden maa ...

60

13.11.2020

Uudistettu kauppapolitiikka, vahvempi EU

61

12.11.2020

Asia: HE 167/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotu ...

62

12.11.2020

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harm ...

63

10.11.2020

Kirjallinen kuuleminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisu ...

64

10.11.2020

HE 187/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian ...

65

10.11.2020

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttösektorin ilmas ...

66

09.11.2020

Ilmastovuosikertomus 2020

67

06.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kausityölain muuttamisesta

68

05.11.2020

Lausunto asiasta: HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi he ...

69

04.11.2020

Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ...

70

04.11.2020

Asia: Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle eläintautilaiksi sekä ...

71

02.11.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja mets ...

72

22.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021 

73

20.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemis ...

74

20.10.2020

Lausuntopyyntö koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lai ...

75

16.10.2020

HE 151/2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden ...

76

16.10.2020

Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi poronho ...

77

15.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020, maat ...

78

14.10.2020

HE 146/2929 VP Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuod ...

79

14.10.2020

ASIA: HE 146/2020 VP: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarviok ...

80

13.10.2020

U 73/2018 vp, UJ 30/2020 vp Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamist ...

81

12.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2021

82

06.10.2020

MTK:n lausunto kirjalliseen lausuntopyyntöön Eurooppalainen ilmastolaki ja ...

83

05.10.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon, maatilataloud ...

84

02.10.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hal ...

85

02.10.2020

Lausuntopyyntö vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muutt ...

86

02.10.2020

Lausuntopyyntö: luonnos vesienhoidon järjestämisasetuksen muuttamisesta (l ...

87

01.10.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatilan investoin ...

88

30.09.2020

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

89

29.09.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi koskien Ahvenanmaan mediamaksun vähennyske ...

90

28.09.2020

Asia: K 2018/2020 vp, Ilmastovuosikertomus 2020

91

24.09.2020

Lausuntopyyntö asetusmuutoksesta koskien MYEL- ja MAATA-maksujen eräpäiviä

92

23.08.2020

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtio ...

93

23.08.2020

Lausunto MMM asetus siemenseokset

94

23.08.2020

Lausunto MMM Rehulaki MTK

95

23.08.2020

Luonnos Valtioneuvoston asetuksesta metsästysasetuksen muuttamisesta

96

30.07.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karhukiintiöksi 2020-20 ...

97

30.07.2020

Luonnos Maa- ja Metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

98

30.07.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan ...

99

30.06.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensu ...

100

29.06.2020

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi alkuperäi ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.