Lausunnot

1
12.06.2024
Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi ympäristövahinkorahastosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien ja asetuksen muuttamisesta
2
11.06.2024
Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi hevosten hyvinvoinnista
3
10.06.2024
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
4
05.06.2024
Kuivuusriskien hallinnan kansalliset suuntaviivat -luonnos
5
04.06.2024
MTK lausunto Suomen yhdennetyn energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksestä
6
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Kemijoen vesienhoitoalueella 2018–2033
7
03.06.2024
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 118 §:n muuttamisesta
8
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2028–2033
9
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2028–2033
10
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella 2028–2033
11
03.06.2024
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2018–2033
12
31.05.2024
Lausunto datasäädöksen arviointimuistiosta
13
29.05.2024
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
14
29.05.2024
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kriisivarautumisen ja resilienssin vahvistaminen; Suomen näkemyksiä varautumisunionistrategian valmisteluun
15
23.05.2024
Lausunto tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käyttöä koskeva monivuotinen suunnitelma
16
20.05.2024
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta
17
16.05.2024
Lausunto elintarvikemarkkinalainsäädännön muutoksesta
18
15.05.2024
Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
19
14.05.2024
Ennakkovaikuttaminen tulevaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen (2028–)
20
14.05.2024
MTK kirjallinen lausunto työ- ja elinkeinoministeriön asetuksesta Energiaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2023–2025
21
13.05.2024
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028
22
07.05.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puustoisten elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2022– 2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
23
06.05.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
24
06.05.2024
Valtioneuvoston selvitys: Ilmastoriskien hallinta ihmisten ja hyvinvoinnin suojelemiseksi
25
02.05.2024
Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
26
19.04.2024
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta
27
17.04.2024
Lausunto pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviomuistiosta
28
03.04.2024
MTK kirjallinen lausunto asiasta E 9/2024 vp valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa
29
22.03.2024
MTK kirjallinen lausunto asiasta EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä
30
22.03.2024
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus muutoksiksi yhteisen maatalouspolitiikan asetuksiin (EU) 2021/2115 ja (EU) 2021/2116

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.