Murupolku

Lausunnot

Lausunnot

Sisältöjulkaisija

1

18.03.2020

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-202 ...

2

11.03.2020

MTK:n vastaukset komission konsultaatio: European Green Deal – Just ...

3

11.03.2020

Uusiutuvan energian direktiivin mukaisten kestävyyskriteerien kansallisest ...

4

11.03.2020

KAA 12/2019 vp Kesäaika pysyväksi ajaksi

5

10.03.2020

Valtioneuvoston U-kirjelmä U2 2020 vp

6

09.03.2020

Lausunto: luonnos henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttami ...

7

09.03.2020

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi taimiaineistolain muut ...

8

06.03.2020

26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

9

06.03.2020

Luonnos Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nimisuojatuotteiden rek ...

10

05.03.2020

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2020/2021 m ...

11

04.03.2020

Asia: E 62/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan ...

12

04.03.2020

Asia: Lausunto valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2019 maksettavasta sok ...

13

26.02.2020

EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12 ...

14

26.02.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjest ...

15

25.02.2020

Lausunto: HE 9/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoido ...

16

20.02.2020

MTK:n kommentit vesienhoidon ohjeistukseen ympäristötavoitteista ja poikke ...

17

20.02.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin j ...

18

17.02.2020

Arviomuistio taksisääntelyn toimivuudesta

19

14.02.2020

MTK lausunto esitysluonnoksesta sähkön siirtohintojen nousua hillitsevistä ...

20

13.02.2020

HE 3/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain m ...

21

11.02.2020

Ajoneuvolain uudistus

22

10.02.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun la ...

23

05.02.2020

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja ...

24

30.01.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden maa- ja mets ...

25

30.01.2020

Lausuntopyyntö luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista

26

30.01.2020

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä ed ...

27

27.01.2020

Lausuntopyyntö hevostalouden perustutkinnon perusteista

28

24.01.2020

Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

29

24.01.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalvel ...

30

24.01.2020

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohje ...

31

16.01.2020

LVM lausuntopyyntö 20.11.2019 luonnos hallituksen esityksestä, jolla muute ...

32

15.01.2020

Halllituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti)

33

10.01.2020

MTK:n kommentti aluekehittämispäätöksen luonnokseen.

34

09.12.2019

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan ...

35

29.11.2019

Lausuntopyyntö MMM 1578/01.02/2019

36

27.11.2019

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022–2027

37

22.11.2019

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Puutavar ...

38

21.11.2019

Lausunto Ilmastovuosikertomuksesta 2019

39

21.11.2019

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

40

15.11.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2019 maksettavi ...

41

13.11.2019

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisest ...

42

12.11.2019

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmitta ...

43

11.11.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi nestemäisten polttoainei ...

44

08.11.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ...

45

06.11.2019

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020

46

21.10.2019

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuode ...

47

21.10.2019

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen osaamisvaatimuksista

48

17.10.2019

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020

49

16.10.2019

HE 29/2019 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2020

50

15.10.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020: mets ...

51

14.10.2019

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja va ...

52

11.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulai ...

53

11.10.2019

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maa ...

54

10.10.2019

hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja va ...

55

03.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön ...

56

03.10.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön ...

57

24.09.2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjest ...

58

19.09.2019

Lausunto asetusluonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi met ...

59

11.09.2019

HE 11/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä lai ...

60

06.09.2019

Luonnos Suomen susikannanhoitosuunnitelmaksi

61

04.09.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausv ...

62

02.09.2019

Lausunto kotieläintalouden ympäristösuojeluohje (luonnos)

63

27.08.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittä ...

64

23.08.2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ge ...

65

15.08.2019

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtio ...

66

04.07.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien metsähanhen ja ...

67

28.06.2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan tai alueellisen kiinti ...

68

28.06.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä ...

69

28.06.2019

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetyistä poikkeuslu ...

70

28.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

71

28.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien itämerennorpan ...

72

25.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien hallin metsästy ...

73

20.06.2019

Luonnos maa-ainesten ottaminen -oppaaksi

74

20.06.2019

Luonnos maa-aineiston ottaminen -oppaaksi

75

20.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavi ...

76

15.05.2019

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - Lunastuslakityöry ...

77

10.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

78

10.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

79

03.05.2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi se ...

80

23.04.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi haahkan metsästyksen ra ...

81

23.04.2019

Lausuntopyyntö luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vah ...

82

04.04.2019

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaiku ...

83

04.04.2019

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle v ...

84

14.03.2019

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2019/20120 ...

85

12.03.2019

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuu ...

86

04.03.2019

Luonnos vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan nojalla asetettavista ...

87

25.02.2019

Lakialoite laiksi elintarvikelain muuttamisesta

88

22.02.2019

Lausunto luonnoksesta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi

89

22.02.2019

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

90

20.02.2019

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parl ...

91

19.02.2019

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutoksee ...

92

19.02.2019

Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan

93

13.02.2019

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto kos-kien toimia ho ...

94

12.02.2019

Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden ...

95

08.02.2019

Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakau ...

96

30.01.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun la ...

97

28.01.2019

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muut ...

98

24.01.2019

E 100/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin ...

99

24.01.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asia ...

100

24.01.2019

Luonnos kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030

Banneri - Jäsenedut- oikea palsta

Mediaseurannat

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.