Lausunnot

1

09.09.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten mää ...

2

07.09.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden Euroopan laaj ...

3

07.09.2022

Asiantuntijalausunto: U 50/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...

4

06.09.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi he ...

5

31.08.2022

Lausunto ehdotuksesta kulttuuriperintöstrategiaksi

6

31.08.2022

Lausunto biomassojen ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin my ...

7

29.08.2022

Asiantuntijalausunto: U 43/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle e ...

8

26.08.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi fosforin käytöstä maa- j ...

9

22.08.2022

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi v ...

10

19.08.2022

Lausunto koskien ehdotuksia SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi a ...

11

16.08.2022

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisteri ...

12

11.08.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ra ...

13

11.08.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle jäteverol ...

14

10.08.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tiettyj ...

15

08.08.2022

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko / Luonnos 21.6.2022

16

08.08.2022

Lausunto ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksen vasikoiden ...

17

05.08.2022

Lausunto kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta

18

05.08.2022

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) ohjelmaehd ...

19

04.08.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsätalouden määräai ...

20

02.08.2022

Lausunto lomituspalvelulainsäädännön uudistamisen ensimmäisen vaiheen laki ...

21

27.07.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamis ...

22

22.07.2022

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun välia ...

23

21.07.2022

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

24

15.07.2022

MTK lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muutt ...

25

15.07.2022

MTK lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn k ...

26

12.07.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähkön j ...

27

04.07.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä e ...

28

04.07.2022

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi pyyntiluvalla sallittav ...

29

04.07.2022

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämerennorpan metsästyk ...

30

04.07.2022

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi hallin metsästyksestä al ...

31

22.06.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 10 §: ...

32

22.06.2022

Lausunto esityksestä karhukiintiöksi metsästysvuodelle 2022-2023

33

17.06.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen ke ...

34

15.06.2022

MTK:n kirjallinen lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle koskien EU:n uus ...

35

13.06.2022

MTK:n kirjallinen lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle koskien EU:n ...

36

13.06.2022

MTK:n kirjallinen lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle koskien EU:n u ...

37

13.06.2022

MTK lausunto asiasta U-49/2021vp jatkokirje: Komission ehdotus LULUCF-aset ...

38

13.06.2022

MTK lausunto asiasta U-49/2021vp jatkokirje: Komission ehdotus LULUCF-aset ...

39

08.06.2022

MTK lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta E 68/2022 vp Valtion ...

40

07.06.2022

MTK:n lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ...

41

07.06.2022

MTK lausunto talousvaliokunnalle asiasta HE 85/2022 vp Hallituksen esitys ...

42

07.06.2022

HE 71/2022 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ...

43

06.06.2022

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle luonnons ...

44

31.05.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustue ...

45

31.05.2022

Lausunto: Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

46

30.05.2022

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotukse ...

47

30.05.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rajavart ...

48

30.05.2022

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

49

25.05.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

50

23.05.2022

MTK lausunto valtiovarainvaliokunnalle asiasta VNS 2/2022 vp Valtioneuvost ...

51

20.05.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyrityst ...

52

18.05.2022

Lausunto työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi ( ...

53

17.05.2022

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategia ...

54

13.05.2022

Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

55

11.05.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maks ...

56

10.05.2022

Lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta ...

57

10.05.2022

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnet ...

58

04.05.2022

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osak ...

59

02.05.2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos koskien haahkan metsästyksen ...

60

27.04.2022

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta,

61

25.04.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden r ...

62

25.04.2022

TEM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiks ...

63

20.04.2022

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023&# ...

64

13.04.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

65

13.04.2022

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valti ...

66

12.04.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

67

30.03.2022

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulott ...

68

25.03.2022

Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinko ...

69

23.03.2022

Yritysten kestävyyttä ja asianmukaista huolellisuutta koskeva säädös

70

18.03.2022

Kansallinen ilmastolaki

71

16.03.2022

Lausunto kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja ...

72

14.03.2022

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulott ...

73

03.03.2022

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maataloude ...

74

25.02.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuu ...

75

22.02.2022

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto hiilen kestävistä kiertokul ...

76

21.02.2022

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja ...

77

10.02.2022

MTK lausunto asiasta E 5/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan ...

78

09.02.2022

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina ...

79

09.02.2022

MTK lausunto asiasta E 5/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan ...

80

02.02.2022

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen ...

81

01.02.2022

Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoit ...

82

31.01.2022

Ilmastorahasto Oy

83

31.01.2022

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän miet ...

84

31.01.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsu ...

85

31.01.2022

Lausunto arviomuistio maakaaren muutostarpeista

86

28.01.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavi ...

87

28.01.2022

MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi turpeen noston siirt ...

88

21.01.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muu ...

89

13.01.2022

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

90

13.01.2022

Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoit ...

91

12.01.2022

Lausuntopyyntö jatkuvan oppimisen sanasto VN/32564/2021

92

07.01.2022

MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen ...

93

17.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekister ...

94

16.12.2021

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallitta ...

95

09.12.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta so ...

96

08.12.2021

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallitta ...

97

08.12.2021

Lausunto OECM-työryhmän loppuraportista (Suojelualueverkostoa tukevat, luo ...

98

07.12.2021

Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

99

07.12.2021

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valti ...

100

07.12.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettam ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.