Lausunnot

1

21.08.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, t ...

2

21.08.2023

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevo ...

3

15.08.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi metsityksen määräaika ...

4

10.08.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle leiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ...

5

09.08.2023

Lausunto hallituksen tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjim ...

6

02.08.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi itämerenn ...

7

31.07.2023

Lausunto luonnoksesta ilveskiintiöiksi metsästysvuonna 2023-24

8

29.06.2023

Lausunto luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi vesilintu ...

9

27.06.2023

U-kirjeluonnos vihreistä väittämistä EU/617/2023

10

20.06.2023

Lausunto esityksestä metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain m ...

11

19.06.2023

Lausunto luonnoksesta Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaksi

12

15.06.2023

Jatkokirjelmä: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksest ...

13

14.06.2023

Lausunto luonnoksesta metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaksi

14

05.06.2023

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle aloitteesta kriittisten raaka-aineid ...

15

05.06.2023

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asias ...

16

31.05.2023

Vesilain tarkistaminen; työryhmän mietintö

17

25.05.2023

Nordic Nutrition Recommendations 2023, NNR 23 (Public consultation)

18

23.05.2023

Kuuleminen vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen -säädös ...

19

11.05.2023

Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta

20

11.05.2023

Lausunto luonnoksesta maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakel ...

21

09.05.2023

Lausunto Kalatalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

22

04.05.2023

Feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

23

04.05.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopa ...

24

03.05.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2022 maksettavi ...

25

26.04.2023

Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi

26

26.04.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi perinnebiotooppien kunno ...

27

21.04.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusl ...

28

20.04.2023

Lausunto luonnoksesta koulujakelustrategiaksi

29

14.04.2023

Lausunto valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoin ...

30

30.03.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eläinyksiköistä eräissä maaseu ...

31

18.03.2023

Lausunto luonnoksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä ann ...

32

14.03.2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta rahoituskaudell ...

33

14.03.2023

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuettavaa rakentamista ...

34

14.03.2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi tuettavaa ...

35

08.03.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsit ...

36

06.03.2023

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun hanketoiminnan tukemisesta r ...

37

02.03.2023

Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maatalouden neuvontapalvelui ...

38

28.02.2023

Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031

39

24.02.2023

Lausunto HELCOMin Itämeren suojelun toimintasuunnitelman (BSAP) kansallise ...

40

20.02.2023

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta E ...

41

20.02.2023

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukse ...

42

09.02.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2023 maksettavasta m ...

43

07.02.2023

Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi investointituen kohdenta ...

44

06.02.2023

Lausunto valtioneuvoston selvitykseen: Komission tiedonanto lannoitteiden ...

45

03.02.2023

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle asiasta: Ilmast ...

46

31.01.2023

Lausunto maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteisista toimi ...

47

30.01.2023

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asias ...

48

27.01.2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maatalouden rakennetuest ...

49

26.01.2023

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 20 ...

50

25.01.2023

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetu ...

51

24.01.2023

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asias ...

52

20.01.2023

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta takautuvasti maksetta ...

53

20.01.2023

Ennakkovaikuttaminen: EU:n maaperän terveyslaki E 128/2022 vp

54

19.01.2023

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläintautilain muuttamisesta

55

18.01.2023

Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Liikkuvien elintarvikehuoneistojen ...

56

17.01.2023

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maatalouden ja vesivi ...

57

12.01.2023

Lausunto keskipitkän ilmastopolitiikan suunnitelma, valtioneuvoston selont ...

58

12.01.2023

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2022 maksettavasta so ...

59

12.01.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätuhojen torjunnasta annetun l ...

60

11.01.2023

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi eläinlääkärinammatin harjoittamis ...

61

11.01.2023

Lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuo ...

62

11.01.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytö ...

63

10.01.2023

Lausunto Metsäalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

64

10.01.2023

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko, VNS 8/2022 vp

65

09.01.2023

Lausunto Ruokaviraston luonnoksesta ehdollisuuden oppaaksi 2023

66

09.01.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja ...

67

23.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisen kasvintuotan ...

68

23.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

69

20.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettava ...

70

19.12.2022

Lausunto kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisestä päivityksestä

71

14.12.2022

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen ...

72

08.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitt ...

73

07.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maatalouden pint ...

74

05.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristökorvauksesta

75

05.12.2022

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiiliraja ...

76

05.12.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttami ...

77

01.12.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonmukaisen tuotanno ...

78

29.11.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2023 maksettavi ...

79

28.11.2022

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ...

80

28.11.2022

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maanmitta ...

81

25.11.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi por ...

82

24.11.2022

MTK kirjallinen lausunto Energiaviraston maksullisista suoritteista

83

23.11.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin rahoitt ...

84

23.11.2022

MTK kirjallinen lausunto valtioneuvoston selonteosta maankäyttösektorin il ...

85

22.11.2022

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen hallituksen esityksestä laiksi e ...

86

22.11.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi se ...

87

22.11.2022

Lausunto: Direktiiviehdotus yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolel ...

88

21.11.2022

Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko, VNS 8/2022 vp

89

17.11.2022

Lausunto metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetuksista

90

15.11.2022

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävä ...

91

14.11.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ehdollisuuden hyvän maat ...

92

09.11.2022

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläimistä ...

93

09.11.2022

Lausunto luonnoksista 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HYVINVOINTI ...

94

09.11.2022

Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)

95

09.11.2022

Lausunto luonnoksesta Kouluruuan kehittämisohjelma

96

08.11.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

97

08.11.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamis ...

98

02.11.2022

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 200/2022 vp) eduskunnalle laiksi yhdi ...

99

27.10.2022

HE 139/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen ...

100

27.10.2022

Lausunto korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiasta VN/8330/2022

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.