Lausunnot

1

07.06.2022

MTK:n lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ...

2

07.06.2022

MTK lausunto talousvaliokunnalle asiasta HE 85/2022 vp Hallituksen esitys ...

3

06.06.2022

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle luonnons ...

4

31.05.2022

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poikkeuksellisesta mukautustue ...

5

31.05.2022

Lausunto: Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

6

30.05.2022

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotukse ...

7

30.05.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rajavart ...

8

30.05.2022

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

9

25.05.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

10

23.05.2022

MTK lausunto valtiovarainvaliokunnalle asiasta VNS 2/2022 vp Valtioneuvost ...

11

20.05.2022

MTK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kuljetusyrityst ...

12

18.05.2022

Lausunto työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi ( ...

13

17.05.2022

Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategia ...

14

13.05.2022

Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

15

11.05.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maks ...

16

10.05.2022

Lausuntopyyntö maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta ...

17

10.05.2022

Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnet ...

18

04.05.2022

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osak ...

19

27.04.2022

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta,

20

25.04.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden r ...

21

25.04.2022

TEM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiks ...

22

20.04.2022

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023&# ...

23

13.04.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

24

13.04.2022

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta juurikäävän torjunnasta annetun valti ...

25

12.04.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta

26

30.03.2022

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulott ...

27

25.03.2022

Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinko ...

28

23.03.2022

Yritysten kestävyyttä ja asianmukaista huolellisuutta koskeva säädös

29

18.03.2022

Kansallinen ilmastolaki

30

16.03.2022

Lausunto kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja ...

31

14.03.2022

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto vuoteen 2030 ulott ...

32

03.03.2022

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maataloude ...

33

25.02.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuu ...

34

22.02.2022

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto hiilen kestävistä kiertokul ...

35

21.02.2022

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja ...

36

10.02.2022

MTK lausunto asiasta E 5/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan ...

37

09.02.2022

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina ...

38

09.02.2022

MTK lausunto asiasta E 5/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan ...

39

02.02.2022

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen ...

40

01.02.2022

Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoit ...

41

31.01.2022

Ilmastorahasto Oy

42

31.01.2022

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän miet ...

43

31.01.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsu ...

44

31.01.2022

Lausunto arviomuistio maakaaren muutostarpeista

45

28.01.2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavi ...

46

28.01.2022

MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi turpeen noston siirt ...

47

21.01.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta lannoitelaiksi ja siihen liittyvien lakien muu ...

48

13.01.2022

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

49

13.01.2022

Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoit ...

50

12.01.2022

Lausuntopyyntö jatkuvan oppimisen sanasto VN/32564/2021

51

07.01.2022

MTK lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen ...

52

17.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekister ...

53

16.12.2021

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallitta ...

54

09.12.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2021 maksettavasta so ...

55

08.12.2021

Esitys maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusluvalla sallitta ...

56

08.12.2021

Lausunto OECM-työryhmän loppuraportista (Suojelualueverkostoa tukevat, luo ...

57

07.12.2021

Lausuntopyyntö Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

58

07.12.2021

Lausunto valtioneuvoston asetukseksi juurikäävän torjunnasta annetun valti ...

59

07.12.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puutavaran poiskuljettam ...

60

03.12.2021

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskeva arviomuistioluonnos

61

01.12.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaik ...

62

30.11.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi

63

29.11.2021

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta sokerijuurikkaan viljelijöille ...

64

23.11.2021

E 120/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen taksonom ...

65

23.11.2021

Asia: E 120/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n kestävän rahoituksen ta ...

66

19.11.2021

Lausunto valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2027

67

18.11.2021

MTK lausunto asiasta HE 212/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle energi ...

68

18.11.2021

Hiilitullikuuleminen

69

15.11.2021

Luonnos vesitalousstrategiaksi vuoteen 2030

70

12.11.2021

Lausuntopyyntö eläinten hyvinvointikorvausta koskevista asetuksista

71

08.11.2021

MTK:n lausunto asiasta U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

72

05.11.2021

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2021 maksettavi ...

73

05.11.2021

Hallituksen esitys (HE 207/2021 vp) eduskunnalle laiksi yritysten määräaik ...

74

05.11.2021

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi porovahin ...

75

29.10.2021

MTK lausunto asiasta: U 59/2021 vp

76

29.10.2021

MTK lausunto suurelle valiokunnalle asiasta E97/2021vp 55-valmiuspaketti t ...

77

28.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

78

27.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 55/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

79

26.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

80

25.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamie ...

81

22.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 1 ...

82

21.10.2021

Lausunto: Luonnon virkistyskäytön strategia

83

21.10.2021

Lausuntona luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuolto ...

84

21.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

85

20.10.2021

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parl ...

86

20.10.2021

Lausunto: ehdotus valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä ...

87

20.10.2021

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymi ...

88

20.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 1 ...

89

20.10.2021

Lausunto: Ilmastovuosikertomus 2021

90

19.10.2021

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, VNS 4/2021 vp

91

19.10.2021

Lausunto HE 156/2021 VP hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhoje ...

92

19.10.2021

MTK:n lausunto asiasta U 49/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ...

93

19.10.2021

MTK lausunto TaV U-59 Uusiutuvan energian direktiivi kestävyyskriteerit

94

18.10.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamie ...

95

15.10.2021

Lausunto: K 18/2021 vp, Ilmastovuosikertomus 2021

96

13.10.2021

MTK lausunto asiasta: U 59/2021 vp

97

13.10.2021

MTK:n lausunto asiasta HE 144/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laei ...

98

08.10.2021

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta an ...

99

06.10.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja ...

100

05.10.2021

Lausunto Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuote ...

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.