Murupolku

Lausunnot

Lausunnot

Sisältöjulkaisija

1

28.06.2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elintarvikelain sekä ...

2

25.06.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien hallin metsästy ...

3

20.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2018 maksettavi ...

4

15.05.2019

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen - Lunastuslakityöry ...

5

10.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

6

10.05.2019

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

7

03.05.2019

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi se ...

8

23.04.2019

Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi haahkan metsästyksen ra ...

9

23.04.2019

Lausuntopyyntö luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vah ...

10

04.04.2019

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaiku ...

11

04.04.2019

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle v ...

12

14.03.2019

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2019/20120 ...

13

12.03.2019

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuu ...

14

04.03.2019

Luonnos vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan nojalla asetettavista ...

15

25.02.2019

Lakialoite laiksi elintarvikelain muuttamisesta

16

22.02.2019

Lausunto luonnoksesta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi

17

22.02.2019

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

18

20.02.2019

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parl ...

19

19.02.2019

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutoksee ...

20

19.02.2019

Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan

21

13.02.2019

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto kos-kien toimia ho ...

22

12.02.2019

Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden ...

23

08.02.2019

Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakau ...

24

30.01.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun la ...

25

28.01.2019

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi muinaismuistolain muut ...

26

24.01.2019

E 100/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin ...

27

24.01.2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asia ...

28

24.01.2019

Luonnos kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030

29

18.01.2019

Komission kertomus ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategia ...

30

14.01.2019

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kansallisen turv ...

31

14.01.2019

Luonnos vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen lii ...

32

04.01.2019

Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta kasvihuon ...

33

20.12.2018

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian pä ...

34

12.12.2018

Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaal ...

35

10.12.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi elinkeino-, liikenne- ja ...

36

04.12.2018

U 73/2018 VN kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamis ...

37

30.11.2018

Lausuntopyyntö kansallinen metsästrategia 2025:n päivityksestä

38

28.11.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmi ...

39

26.11.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammattikorkeakoulu ...

40

26.11.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista anne ...

41

23.11.2018

HE 154/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinni ...

42

22.11.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtiontakauksi ...

43

21.11.2018

Lausunto U 97/2018 VP Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdo ...

44

21.11.2018

U 97/2018 VP valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta ...

45

20.11.2018

Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan pa ...

46

17.11.2018

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtio ...

47

15.11.2018

: Lausuntopyyntö valtioneuvoston täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoit ...

48

14.11.2018

Luonnos Suomen meripolitiikan linjauksesta

49

12.11.2018

HE 154/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinni ...

50

11.11.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntö ...

51

06.11.2018

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

52

06.11.2018

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

53

05.11.2018

Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta luopua vuodenajoittaisesta kellon ...

54

01.11.2018

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettava ...

55

31.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi

56

31.10.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä riistavahinkolain muuttamise ...

57

24.10.2018

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuod ...

58

22.10.2018

O 10/2017 vp Kotouttamisen toimivuus

59

15.10.2018

Lausunto liittyen tulotasokorotukset vuonna 2015

60

12.10.2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle metsätuhojen torjunnasta ann ...

61

11.10.2018

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019 ...

62

10.10.2018

Lakialoite (LA 39/2018 vp) laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihe ...

63

09.10.2018

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Kasvupalveluvirastosta ja kasvupal ...

64

03.10.2018

HE 123/2018 VP Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuod ...

65

02.10.2018

Hallituksen esitys eduskunnalla valtion talousarvioksi vuodelle 2019

66

28.09.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön mu ...

67

28.09.2018

Täydennetty luonnos Verohallinnon ohjeeksi ”Pienpanimoalennus Suomessa”; ...

68

28.09.2018

U 73/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolit ...

69

27.09.2018

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen (713/2014) muuttamiseksi ( ...

70

25.09.2018

U 45/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista

71

20.09.2018

Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maante ...

72

13.09.2018

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

73

11.09.2018

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudista ...

74

04.09.2018

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2018 maksettavasta li ...

75

31.08.2018

Hallituksen esitys laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muu ...

76

30.08.2018

Huomioita EU-vaikuttamisen painopisteisiin seuraavalla ohjelmakaudella 201 ...

77

27.08.2018

Luonnos ympäristöhallinnon oppaaksi "pohjavesialueet - opas määrittämi ...

78

24.08.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain ...

79

24.08.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi y ...

80

24.08.2018

Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

81

22.08.2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista ym ...

82

21.08.2018

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien M ...

83

17.08.2018

Kansallinen turvallisuus alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirrois ...

84

17.08.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi riistanh ...

85

17.08.2018

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi riistanho ...

86

15.08.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäris ...

87

13.08.2018

Lausuntopyyntö eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon ...

88

13.08.2018

Lausuntopyyntö kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksis ...

89

10.08.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvast ...

90

10.08.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytö ...

91

09.08.2018

LAUSUNTO LUONNOKSESTA MMM:N ASETUKSIKSI KOSKIEN HALLIN, ITÄMEREN NORPAN JA ...

92

25.06.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rajavart ...

93

25.06.2018

Lausunto luonnoksesta digitaalisen infrastruktuurin strategiaksi

94

20.06.2018

Lausunto 3,5 GHz taajuusalueen toimilupien huutokaupasta

95

18.06.2018

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeusl ...

96

15.06.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ekosuunnittelutuotteiden eko ...

97

13.06.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rajavart ...

98

12.06.2018

Asiantuntijalausunto E 42/2018 vp Valtioneuvoston selvityksestä: Komission ...

99

04.06.2018

HE 180/2017 VP Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiks ...

100

30.05.2018

Asiantuntijalausunto E-kirjeestä 34/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdo ...

Banneri - Jäsenedut- oikea palsta

Mediaseurannat

Jäsenille

Kirjautuneena pääset lukemaan maatalouden ja metsätalouden mediaseurantoja.